Close
beak
30-04-2014


Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość programu z funduszy EOG: 70 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia
Celem programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Program przyczyni się do osiągnięcia tego celu poprzez wsparcie nakierowane na projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), dokumentowania historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny.

W ramach programu współfinansowane będą następujące typy działań:

 • rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu),
 • budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu),
 • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych,
 • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury

5 proc. alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu dokumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych. W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków.

Sposób wyłaniania projektów
Przewiduje się jeden nabór wniosków w ramach programu. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków w ramach pierwszego naboru, operator uruchomi drugi nabór wniosków.

Uprawnieni beneficjenci

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
 • publiczne uczelnie wyższe,
 • archiwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosić będzie 1 000 000 euro. Maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 8 000 000 euro).
Poziom dofinansowania projektu wynosi do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Więcej informacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Jacek Mikuszewski
tel. 22 42 10 466
e-mail: jmikuszewski@mkidn.gov.pl 
 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Ambasada Norwegii w Polsce
Fundusze norweskie i EOG 2004-2009
Fundusze Europejskie 2007-2013
Stosunki dwustronne z Państwami-darczyńcami
Zasady zgłaszania nieprawidłowości