Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program Badania, o całkowitym budżecie 129,4 mln euro (z których 100 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 10 mln euro środki Mechanizmu Finansowego EOG,  a 19,4 mln euro wkład krajowy) składa się z dwóch komponentów:

  1. wsparcia badań podstawowych (40% alokacji Programu), który jest zarządzany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN);
  2. wsparcia badań aplikacyjnych (60% alokacji Programu), który jest zarządzany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Program przewiduje dofinansowanie badań w różnych dyscyplinach naukowych, w tym wsparcie m. in. na badania polarne, badania dotyczące wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz badania w obszarze nauk społecznych. Planowane jest także wsparcie w postaci schematu małych grantów dla kobiet-naukowców oraz wsparcie mobilności naukowców w celu umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Operatorzy ściśle współpracują z Norweską Radą Nauki, zarówno przy tworzeniu Programu, jak i jego realizacji oraz kształtowaniu podłoża dla współpracy bilateralnej.

Program stanowi kontynuację programu polsko-norweskiej współpracy badawczej, zrealizowanego w poprzedniej edycji Funduszy norweskich i EOG.

Celem Programu jest wzmocnienie rozwoju wiedzy w oparciu o badania naukowe poprzez poprawę wyników polskich badań naukowych, zarówno podstawowych,
jak i stosowanych.

Beneficjenci

Wsparcie dostępne jest dla podmiotów tj.: uczelnie wyższe, instytuty naukowe, instytuty badawcze, inne podmioty prowadzące badania i zatrudniające badaczy, przedsiębiorcy, naukowcy.

Duży nacisk położony jest na rozwój współpracy badawczej z jednostkami z Państw-Darczyńców, głównie z Norwegii. Wsparcie wspólnych projektów badawczych będzie sprzyjało tworzeniu długookresowych strategicznych partnerstw i będzie stanowiło podstawę dla przyszłej współpracy partnerskiej na poziomie europejskim.

Rodzaje projektów

Beneficjenci mogą się ubiegać (zgodnie z zasadami pomocy publicznej) o finansowanie – w wysokości do 100% – następujących typów projektów/grantów:

Typ projektu/grantu Dofinansowanie Alokacja
badawcze projekty partnerskie 0,5 – 1,5 mln euro 37,3 mln  euro NCN / 49,7 mln  euro NCBR
badawcze projekty partnerskie, które zostaną wyłonione w ramach nowatorskiej formuły warsztatów Idealab dla badaczy, których celem jest wypracowanie innowacyjnych przedsięwzięć 0,5 – 1,5 mln euro NCN / 0,5 – 6,7 mln  euro NCBR 4,4 mln  euro NCN /  6,7 mln euro NCBR
małe granty dla badaczy, które zachęcą do mobilności i prowadzenia badań w Polsce 100 – 200 tys. euro NCN 7 mln euro NCN
badawcze projekty partnerskie nt. CCS 0,5 – 5 mln euro NCBiR 11,8 mln euro NCBiR
małe granty dla kobiet naukowców na prowadzenie badań naukowych w zakresie stosowanych nauk technicznych 50 – 200 tys.  euro NCBiR 5 mln euro NCBiR

Planowane działania

Działania planowane przez Operatorów przedstawiają się następująco:

NCN (badania podstawowe) NCBiR (badania aplikacyjne)
  • 1 nabór na partnerskie projekty badawcze (ogłoszony w czerwcu br. https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-badawczych-ogloszony-przez-narodowe-centrum-nauki/)
  • 1 nabór w ramach koncepcji Idealab (ogłoszony w czerwcu br. https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-badawczych-ogloszony-przez-narodowe-centrum-nauki/)
    • Fundusz Małych Grantów (mobilność naukowców) – nabór w trakcie przygotowania
  • 2 nabory na partnerskie projekty badawcze (w tym 1 dot. wyłącznie CCS) – ogłoszenie planowane na 23 września br.
  • 1 nabór w ramach koncepcji IdeaLab  - nabór w trakcie przygotowania
  • Fundusz Małych Grantów (dla kobiet naukowców)

Strona projektu