Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

W przetwarzanie danych osobowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zwanych dalej „NMF i MF EOG” zaangażowane jest szereg podmiotów, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu RODO[1].

Podmioty te podejmują decyzje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, tj.: jakie, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzają dane osobowe. Każdy administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz za informowanie społeczeństwa o tym w jaki sposób przetwarza dane osobowe.

Administratorem danych osobowych wytworzonych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, jak również danych przekazanych do Ministerstwa przez inne podmioty zaangażowane w realizację NMF i MF EOG (innych administratorów) – jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926, Warszawa.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest realizacja zadań Krajowego Punku Kontaktowego, Operatora Programu, Instytucji Certyfikującej i Instytucji do spraw nieprawidłowości wynikających z umów międzynarodowych wskazanych w pkt pt.: „Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z:

 1. umową między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 11) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowegona lata 2014-2021, zwanych dalej „Regulacjami”;
 2. umową między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 3) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Regulacjami”.

Rodzaje przetwarzanych danych

W celu realizacji swoich zadań Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane:

 1. osób zaangażowanych w przygotowanie, obsługę i realizację programu i projektów (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres e-mail). W nielicznych przypadkach, m.in. w celu zawarcia umowy ubezpieczenia ww. osoby w związku z realizacją wizyt studyjnych, Minister przetwarza także nr PESEL;
 2. uczestników szkoleń, wydarzeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym, konferencji, komitetów, spotkań oraz odbiorców pomocy (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu lub adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek). W nielicznych przypadkach, m.in. w celu zawarcia umowy ubezpieczenia ww. osób, Minister przetwarza także nr PESEL);
 3. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków w projektach, w tym personel projektu, uczestnicy komisji przetargowych, oferenci i wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer rejestru przedsiębiorców, numer telefonu, adres e-mail).

Źródło pochodzenia danych    

 1. Źródłem danych są Operatorzy Programów, wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie i realizację NMF i MF EOG. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą albo od podmiotów zaangażowanych we wdrażanie i realizację NMF i MF EOG.    
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wnioskowania o dofinasowanie projektów, realizacji programów oraz projektów, a także wykonywania zadań wynikających z Regulacji/ umowy w sprawie programu/ umowy w sprawie realizacji programu/ umowy w sprawie realizacji projektu.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres co najmniej trzech lat od przyjęcia przez instytucje reprezentujące Państwa Darczyńców raportu końcowego dla programu. Dla projektów dotyczących inwestowania w nieruchomości i/lub grunt (w tym remonty), dane będą przetwarzane  przez okres co najmniej pięciu lat od zatwierdzenia przez Operatora Programu raportu końcowego z wdrażania projektu – artykuł 8.14 ust. 1 i artykuł 9.8 ust. 3 Regulacji.

Po upływie okresów wynikających z Regulacji dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Dane będą przekazywane do:

 1. Państw Darczyńców i podmiotów wykonujących zadania po stronie tych Państw (przede wszystkim: Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli znajdującego się w strukturze Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA i Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG założonego przez Stały Komitet Państw EFTA) – w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji w sprawie przyznania dofinansowania, sprawozdawczości, nieprawidłowości, audytów, kontroli, wizyt monitorujących i ewaluacji;
 2. Ministerstwa Finansów – w zakresie płatności, audytów i nieprawidłowości;
 3. podmiotów świadczących na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawców rozwiązań IT i operatorów telekomunikacyjnych, a także do podmiotów świadczących usługi doradcze – w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji w sprawie przyznania dofinansowania, sprawozdawczości, nieprawidłowości, audytów, kontroli, wizyt monitorujących i ewaluacji.

Prawa osoby, której dane dotyczą    

 1. Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją NMF i MF EOG, przysługują następujące prawa:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych lub ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
 2. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać, na adresy wskazane w pkt pt.: „Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych”. W korespondencji należy dodać dopisek: „Ochrona danych osobowych NMF i MF EOG”.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.       

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest możliwy pod adresem:

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)