Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, zwanymi dalej „Funduszami norweskimi i EOG” jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, zwany dalej „Administratorem” lub „Ministrem”.

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań: Krajowego Punktu Kontaktowego, Operatora Programu, Instytucji Certyfikującej.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Ministrze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1], w związku z:

 1. umową między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021[2] oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021[3] i Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021[4];
 2. umową między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021[5] oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021[6] i Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021[7].

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej pięciu lat od przyjęcia przez instytucje reprezentujące Państwa Darczyńców raportu końcowego dla programu.Po upływie ww. okresów dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[8].

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa i adres organizacji, numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL.

Kategorie osób:

 • osoby uprawnione do podejmowania wiążących decyzji oraz do kontaktów roboczych ze strony instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, wnioskodawców, beneficjentów, dotacjobiorców i partnerów;
 • uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów, spotkań oraz odbiorców pomocy;
 • inne osoby, w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków.

V. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie, realizacji, rozliczenia programu, projektu bądź umowy w ramach Funduszy norweskich i EOG.

VI. Źródło pochodzenia danych

Osoby, których dane dotyczą, oraz inne źródła, w szczególności podmioty wskazane w kategoriach osób wymienione w pkt IV.

VII. Dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto dane osobowe mogą być/ są powierzane lub udostępniane:

 1. Państwom Darczyńcom i podmiotom wykonującym zadania po stronie tych Państw;
 2. Ministerstwu Finansów a także podmiotom zaangażowanym w realizację Funduszy norweskich i EOG;
 3. wykonawcom umów, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym, a także podmiotom pełniącym funkcje ekspertów, podmiotów prowadzących audyty, kontrole, szkolenia, wsparcie i ewaluacje;
 4. organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa), w tym Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
  Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO
  Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO
  Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Żądanie realizacji praw wymienionych w lit. a-c należy przesłać, na adresy wskazane w pkt X. W korespondencji należy dodać dopisek: „Ochrona danych osobowych – Fundusze norweskie i EOG 2014-20121”.

IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

X. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (poczta elektroniczna: IOD@mfipr.gov.pl).

Przypisy:

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1)

[2] Dz. Urz. UE. L Nr 141 z 28.05.2016, str. 11.

[3] Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie (M.P z 2018 r. poz. 392).

[4] Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23.09.2016 zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, dostępne po adresem www.eog.gov.pl

[5] Dz. Urz. UE. L Nr 141 z 28.05.2016, str. 3.

[6] Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii, zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie (M.P. z 2018 r. poz. 378).

[7] Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG w dniu 8 września 2016 r., zgodnie z art. 10.5 Protokołu 38c do Umowy o EOG, i zatwierdzone przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 23.09.2016 r., dostępne po adresem www.eog.gov.pl

[8] Dz.U. z 2020 r. poz. 164.