Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Rozwój lokalny

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU OGŁASZA OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW (ZARYSÓW PROJEKTÓW) w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków

*Scroll down for English version

Nabór jest skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Cel: Nabór ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Zakres tematyczny: Projekty będą przewidywać strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu), polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekty będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

Aspekt dwustronny: Z racji, że jednym z celów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 jest promowanie stosunków dwustronnych, projekty będą również miały na celu wspieranie dwustronnej współpracy z krajami-darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Rezultaty projektu: obowiązkowe cele projektu i jego rezultaty są określone w Regulaminie naboru i wyboru projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny (zwanym dalej „Regulaminem naboru”).

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru: 102 647 058 euro.

Finansowanie projektów: dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto.

Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikowalność działań i wydatków w ramach naboru określa rozdział 8 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Regulacje ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (zwanych dalej „Regulacjami”).

Szczegółowe przepisy dotyczące modelu płatności zawarte są w Regulaminie naboru.

Data kwalifikowalności: do 30 kwietnia 2024 roku.

Procedura wyboru projektów do dofinansowania składa się z II etapów:
Etap I (obecny) – otwarty nabór zarysów projektów i wybór ok. 50 miast
Etap II – wybór ok. 15 projektów  do dofinansowania.

Proces wyboru i podejmowania decyzji opisany jest w Regulaminie naboru oraz w Zasadach dokonywania oceny formalnej, stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu naboru.

Szczegółowe kryteria wyboru znajdują się w Karcie oceny formalnej dla zarysu projektu i Karcie oceny merytorycznej dla zarysu projektu, stanowiących załączniki 4A i 4B do Regulaminu naboru.

Sposób składania zarysów projektów: Zarys projektu należy złożyć w języku polskim i angielskim (po 1 egzemplarzu) w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu naboru. W formie pisemnej (w postaci papierowej) zarys należy złożyć osobiście, nadać pocztą lub kurierem na adres siedziby Operatora Programu: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.W formie elektronicznej zarys należy wysłać na platformie ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Za datę wpływu do Operatora Programu uznaje się:

 1. datę nadania (datę stempla pocztowego) – wyłącznie w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, przy czym za złożone w terminie zostaną uznane zarysy/kompletne propozycje projektów, które wpłyną do siedziby Operatora Programu, o której mowa powyżej, w ciągu 14 dni od terminu zakończenia odpowiednio I i II etapu naboru;
 2. w przypadku złożenia osobiście, nadania za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż operator wyznaczony, o którym mowa w pkt. 1) lub nadania kurierem  – datę wpływu do siedziby Operatora Programu;
 3. w przypadku wysłania na platformie ePUAP – datę wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Termin składania zarysów projektów upływa 22 lipca 2019 r. o godz. 16:15.

Szczegółowe informacje na temat zasad i zakresu naboru znajdują się w Regulaminie naboru, który wraz z listą załączników, dostępny jest na podstronie programu

Pytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: rozwojlokalny@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 273 77 91 lub 22 273 78 36 lub nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków. Pytania zadane w tym terminie wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane napowyższej stronie internetowej do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Wszystkie dokumenty, w tym Regulacje i wytyczne przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego, istotne dla niniejszego naboru wniosków, są dostępne na stronie internetowej www.eog.gov.pl

Spotkania informacyjne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wraz z partnerami: Norweskim Związkiem Władz Regionalnych i Lokalnych oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Związkiem Miast Polskich zapraszają do rejestrowania się na spotkania informacyjne dotyczące uruchomienia Program "Rozwój lokalny" finansowany ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014-2021. Program "Rozwój lokalny" jest komplementarny dla programu "Pakiet dla średnich miast". Spotkania informacyjne dotyczące zasad Programu oraz naboru wniosków w następujących miastach i terminach:

 • Kraków - 6 maja 2019 r.
 • Poznań - 9 maja 2019 r.
 • Gdańsk - 13 maja 2019 r.

Spotkania kierowane są w pierwszej kolejności do 255 małych i średnich miast, stanowiących kwalifikowalnych wnioskodawców Programu.
Aby zarejestrować się na spotkania informacyjne, należy przesłać zgłoszenie na adres marcin.bogusz@miir.gov.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista 255 małych i średnich miast kwalifikujących się do naboru  (PDF 105 KB)

Prezentacje

 

Announcement of the call for proposals

MINISTRY OF INVESTMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLAND ANNOUNCES OPEN CALL FOR APPLICATIONS (PROJECT OUTLINES) under the "LOCAL DEVELOPMENT" Programme, financed from the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Norwegian Financial Mechanism 2014 - 2021.

The call is dedicated to Polish municipalities with the status of a city, listed on the list of 255 cities indicated in the Strategy for Responsible Development.

Objective: Call aims to support small and medium-sized towns in developing and implementing a balanced and systemic approach to local development, and thus to reducing negative development phenomena and increasing the standard of living of their residents.
Thematic scope:Projects will provide for strategic, integrated and comprehensive management of the town, aimed at improving the situation of residents, among others in the field of broadly understood environmental protection (including effective and clean energy, sustainable transport), social policy (including poverty reduction, accessibility, housing policy, social innovation, employment, health, education, social participation) and support of the local labor market and entrepreneurship. Projects will also aim to increase the level of competence, the quality of services provided and the responsibility of local public administration, contributing to building citizens' trust in local authorities as institutions administering local development.

Bilateral aspect: As one of the objectives of the EEA and the Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021 is to promote bilateral relations, the projects will also aim to support bilateral cooperation with Donor Countries, i.e. Norway, Iceland and Liechtenstein.

Project results: the obligatory project objectives and outcomes are defined in the Rules of procedure of the open call and selection of projects proposals (hereinafter referred to as the Rules of procedure).

Total amount available for the call: EUR 102 647 058

Project financing: funding for the project is from EUR 3 to 10 million. The financing level is up to 100% of eligible costs.

Eligibility of activities and expenditures under the call are determined in the Chapter 8 of the Regulation on the Implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 and the Regulation on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021(hereinafter referred to as the Regulation). Detailed provisions on the payment model are contained in the Rules of procedure.

Date of cost eligibility: until April 30th, 2024.

Procedure of projects selection for funding consists of II stages:

 • Stage I (current) - open call for project outlines and selection of around 50 towns,
 • Stage II - selection of about 15 projects for funding.

Selection process and the decision-making structure are described in the Rules of procedure and in the Rules for formal evaluation constituting Attachment 6 to the Rules of procedure.

Detailed selection criteria are contained in the Formal evaluation grid for the Project outlineand the Content-related evaluation grid for the Project outline, constituting Attachments 4A and 4B to the Rules of procedure.

The way of submitting project outlines: Project outline should be submitted in Polish and in English (one copy each) in written or electronic form, in accordance with the template constituting Attachment 2 to the Rules of procedure.  

In writing (in paper form) the project outline should be submitted in person, sent by post or courier to the address of the Program Operator's seat: Ministry of Investment and Economic Development, Department of Assistance Programmes, Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw.

In electronic form, the project outline should be sent on the ePUAP platform to the electronic mailbox of the Ministry of Investment and Economic Development.

The following dates are considered as the date of receipt to the Programme Operator:

 1. date of posting (date of postmark) - only in the case of posting in the Polish post office of the designated operator within the meaning of the Act of November 23, 2012 - Postal Law, whereas the outline / complete project proposals submitted to the Program Operator's seat mentioned above within 14 days from the date of completion of the 1st and 2nd stage of recruitment respectively, will be considered as submitted on time;
 2. in the case of submitting in person, sending via another postal operator than the designated operator, referred to in point. 1) or by courier - date of receipt to the Programme Operator's office;
 3. in the case of sending on the ePUAP platform - the date of receipt on the electronic inbox of the Ministry of Investment and Economic Development.

The deadline for submitting projects is 22 July 2019 at 4:15 p.m.

Detailed information on the rules and scope of the call can be found in the Rules of procedure of the open call and selection of projects proposals, which, along with the list of attachments, is available on the website https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/.

Questions can be submitted by e-mail to the following e-mail address: rozwojlokalny@miir.gov.pl or by calling 22 273 78 36 or 22 273 77 91 no later than 7 working days before the submission deadline. Questions raised in this timeframe along with the relevant answers shall be published on the above website up to five working days before the submission deadline.

All documents, including the Regulation and guidelines adopted by the Financial Mechanism Committee, relevant for this call for applications, are available on the website www.eog.gov.pl.