Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nazwa Programu

Kultura

Cel Programu

Rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym

Obszary wsparcia

 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Dostęp do kultury i sztuki
 • Rozpowszechnienie koncepcji rozwoju widowni (ang. audience development)
 • Wzrost wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego
 • Poprawa współpracy między instytucjami / organizacjami z Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Budżet Programu

88 mln euro, w tym:

 • 75 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG
 • 13 mln euro – wkład krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców*

*Państwa-Darczyńcy Funduszy EOG: Norwegia, Islandia, Liechtenstein

Uprawnieni beneficjenci

 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii

Dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania

 • od 0,5 do 3,5 mln euro – dla poddziałań: 1) restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego; 2) innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego  
 • od 0,1 do 0,5 mln euro w ramach poprawy dostępu do kultury i sztuki
 • ponadto: 0,6 mln euro z Funduszy Współpracy Dwustronnej, które wzbogacają podstawowy budżet Programu

Poziom dofinansowania

do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu

Partnerstwo na poziomie projektów z instytucjami z Państw-Darczyńców

 • Nabory w ramach obszaru poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym: Projekty mogą być realizowane w partnerstwie, ale nie jest to warunek konieczny.
 • Nabory w ramach obszaru poprawy dostępu do kultury i sztuki: Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Państw-Darczyńców.

Sposób wyłaniania projektów

I.  Nabory

Tematyka naborów 

 1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

  Zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego

  Infrastruktura niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 3. Poprawa dostępu do kultury i sztuki

  Projekty będą służyć rozwojowi współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami, przyczynią się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu

Harmonogram naborów dla Funduszy norweskich i EOG 2014-2021       

Wszystkie nabory zostały ogłoszone i zamkniete (stan na październik 2022 r.)

Szczegółowe informacje o naborach w Programie na stronie Operatora Programu

II.  Projekty predefiniowane

W ramach Programu finansowany jest także projekt predefiniowany, z zakresu ochrony i popularyzacji dziedzictwa żydowskiego.

Tytuł projektu: Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Opis: Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa żydowskiego poprzez innowacyjne programy edukacyjne, obniżanie barier w dostępie do kultury, budowanie krajowych i międzynarodowych partnerstw oraz powiększanie i udostępnianie zasobów historycznych do celów edukacyjnych, badawczych i wystawienniczych.

Beneficjent projektu: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Partnerzy projektu z Państw-Darczyńców: 

 • Norweskie Centrum Badań Holokaustu i Mniejszości w Oslo
 • Muzeum Żydowskie w Oslo
 • Muzeum Żydowskie w Trondheim
 • Centrum Falstad w Ekne
 • Centrum Wergelanda w Oslo

Partner projektu z Polski: Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

Kwota wsparcia: 10 mln euro

Więcej informacji

Wydarzenia

1. Podpisanie umowy w sprawie Programu „Kultura" podczas konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce (12 września 2019 r.):

2. Spotkanie inaugurujące Program „Kultura” (26 listopada 2019 r.):Relacja na stronie Programu „Kultura”: