Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nazwa Programu

Rozwój lokalny

Cel Programu

Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) średnich i małych miast

Obszary wsparcia

  • Rozwój lokalny i zmniejszanie ubóstwa
  • Dobre zarządzanie
  • Odpowiedzialne instytucje
  • Przejrzystość

Budżet Programu

117,6 mln euro, w tym:

  • 100 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • 17,6 mln euro – wkład krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej*

*Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostało utworzone 15 listopada 2019 r. w drodze przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców*

Partner międzynarodowy:

*Państwa-Darczyńcy Funduszy norweskich i EOG: Norwegia, Islandia, Liechtenstein

Uprawnieni beneficjenci

małe i średnie miasta zakwalifikowane przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą

Lista kwalifikowalnych miast

Dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania

od 3 do 10 mln euro na wybrany do dofinansowania projekt

Poziom dofinansowania

do 100% kosztów kwalifikowalnych

Partnerstwo na poziomie projektów z instytucjami z Państw-Darczyńców

Zalecana jest realizacja projektów zarówno w partnerstwie międzysektorowym, jak i międzysamorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z Państw-Darczyńców).

Sposób wyłaniania projektów

I.  Nabory

Tematyka naborów

  • Kompleksowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne i miękkie), w tym działania na rzecz wzmacniania/podnoszenia zdolności administracji lokalnej, służące realizacji długookresowych, zintegrowanych celów rozwojowych miasta

Projekty powinny zawierać działania wieloaspektowe i komplementarne. Zaleca się więc uwzględnienie działań z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój lokalny danego miasta. Jako minimum projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. W projekcie możliwe (nieobowiązkowe) jest też odniesienie do wymiarów: przestrzennego, finansowania rozwoju miasta, kulturowego, inteligentnego zarządzania miastem.

Harmonogram naborów dla Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Aktualny harmonogram

  • I etap naboru zakończył się 22 lipca 2019 r. – wyłoniono 55 zarysów projektów
  • II etap naboru: 13 stycznia – 30 października 2020 r. – obecnie przygotowywane są 54 kompletne propozycje projektów, z których wyłonionych zostanie ostatecznie 15 projektów do sfinansowania w ramach Programu

Szczegółowe informacje o naborach w Programie

Wszystkie nabory zostały ogłoszone i zamknięte (stan na październik 2022 r.)

Strona Programu (MFiPR)

II.  Projekty predefiniowane

W ramach Programu finansowany jest jeden projekt predefiniowany, z zakresu wzmocnienia szeroko pojętych zdolności zarządczych polskich gmin.

Tytuł projektu:  Wzmacnianie zdolności średnich i małych miast w Polsce w zakresie wdrażania skutecznych polityk rozwoju

Opis:  Projekt zapewnia wsparcie eksperckie dla miast biorących udział w naborze wniosków, wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania nieruchomościami i zarządzania finansami w gminach miejskich, aktualizacja dokumentów strategicznych itp.

Beneficjent projektu:  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Partner projektu z Państw-Darczyńców:  Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)

Partnerzy projektu z Polski:  Związek Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Partner międzynarodowy: OECD

Kwota wsparcia: 13 mln euro

Więcej informacji

Wydarzenia

1. Podpisanie umowy w sprawie Programu „Rozwój lokalny" (25 marca 2019 r.): 

2. Konferencja inaugurująca Program „Rozwój lokalny” (25 kwietnia 2019 r.):

3. Inauguracja II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny” (13 stycznia 2020 r.):