Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nazwa Programu

Sprawiedliwość

Cel Programu

Wzmocniona praworządność

Obszary wsparcia

  • Służby więzienne i areszt przedprocesowy
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

Budżet Programu

68,5 mln euro, w tym:

  • 58,2 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • 10,3 mln euro – wkład krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców*

*Jedynym Państwem-Darczyńcą Funduszy norweskich, finansujących ten Program, jest Norwegia.

Uprawnieni beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego

Dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania

od 5 do 400 tys. euro      

Poziom dofinansowania

do 100%

Partnerstwo na poziomie projektów z instytucjami z Norwegii

nieobowiązkowe

Sposób wyłaniania projektów

I.  Nabory

Tematyka naborów 

1.  Wdrożenie pilotażowych zintegrowanych programów przeciwdziałania przemocy

Celem naboru jest wyłonienie 5 gmin i przetestowanie modelu zintegrowanych usług w celu zapobiegania przemocy w rodzinie.

2.  Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych – pilotaż

Celem naboru jest przetestowanie modelu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy oraz dla ich rodzin w 24 gminach.

Harmonogram naborów w Programie:

Wszystkie nabory zostały ogłoszone i zamknięte (stan na październik 2022 r.)

II.  Projekty predefiniowane

W ramach Programu finansowane będą trzy projekty predefiniowane:

Projekt predefiniowany nr 1

Tytuł projektu:  Pilotażowe kompleksy penitencjarne

Opis:  Utworzenie 5 pilotażowych kompleksów penitencjarnych, z których każdy składa się z więzienia, hali produkcyjnej i półotwartych zakładów rehabilitacji osadzonych. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie personelu, praktykę oraz wdrożenie programów reintegracji i współpracy międzyinstytucjonalnej.  

Beneficjent projektu:  Centralny Zarząd Służby Więziennej

Partner projektu z Norwegii:  Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej, Uniwersytet Norweskiej Służby Więziennej

Kwota wsparcia:  56,5 mln euro

Projekt predefiniowany nr 2

Tytuł projektu:  Zintegrowany system przeciwdziałania przemocy domowej

Opis:  Celem projektu jest poprawa systemu zapobiegania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, w tym przyjęcie i wdrożenie ogólnokrajowej skutecznej, kompleksowej i skoordynowanej polityki obejmującej wszystkie środki mające na celu zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy.

Beneficjent projektu:  Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Partner projektu z Norwegii:  Uniwersytet w Stavanger

Kwota wsparcia:  2 mln euro

Projekt predefiniowany nr 3

Tytuł projektu:  Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

Opis:  Celem projektu jest poprawa systemu zapobiegania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce.

Beneficjent projektu:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kwota wsparcia:  1,5 mln euro

Więcej informacji