Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nazwa Programu

Sprawy wewnętrzne

Cel Programu

Wzmocniona praworządność

Obszary wsparcia

 • Azyl i migracja
 • Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości
 • Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk

Budżet Programu

23,5 mln euro, w tym:

 • 20 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • 3,5 mln euro – wkład krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich (COPE)

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców*

*Jedynym Państwem-Darczyńcą Funduszy norweskich, finansujących ten Program, jest Norwegia.

Uprawnieni beneficjenci

 • podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869)
 • organizacje pozarządowe ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarach programowych wskazanych w naborach
 • organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie wskazanej w naborze

Dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania

od 200 tysięcy do 1,5 miliona euro – dla naborów:

 • międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości
 • azyl i migracja

Poziom dofinansowania

od 90% do 100% kosztów kwalifikowanych, w zależności od typu wnioskodawcy

Partnerstwo na poziomie projektów z instytucjami z Norwegii

Nie jest wymagane, ale jest dodatkowo punktowane w ramach naboru.

Sposób wyłaniania projektów

I.  Nabory

Tematyka naborów  

1. Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości

Nabór ma na celu wzmocnienie współpracy organów ścigania, w tym zapobiegania i wykrywania przestępczości zorganizowanej poprzez zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii i odpowiednich szkoleń oraz wzmocnienie współpracy krajowych i międzynarodowych organów ścigania, takich jak: Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex.

2. Azyl i migracja

Nabór ma na celu zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl, m.in. poprzez:

 • wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami
 • usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl)
 • działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt z migrantami
 • pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach 

Harmonogram naborów dla Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Wszystkie nabory zostały ogłoszone i zamknięte (stan na październik 2022 r.)

Aktualny harmonogram

Szczegółowe informacje o naborach w Programie na stronie Operatora Programu

Strona Programu (MSWiA)

II.  Projekty predefiniowane

W ramach Programu finansowanych jest sześć projektów predefiniowanych, w następujących obszarach:

 1. Poprawa bezpieczeństwa dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców, a także ograniczenie zjawiska przemocy względem dzieci ze strony ich rodziców
 2. Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej
 3. Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniach najgroźniejszych przestępców Europy
 4. Bezpieczeństwo i kontrola dokumentów
 5. Wzmocnienie ochrony granic UE
 6. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE (broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej, nuklearnej i wybuchowej) 

Ad 1

Tytuł projektu:  Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą

Opis:  Poprawa bezpieczeństwa dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców, a także ograniczenie zjawiska przemocy względem dzieci ze strony ich rodziców, rówieśników oraz pracowników ośrodków, instytucji współpracujących i mających kontakt z małoletnimi, m.in. poprzez szkolenia i warsztaty

Beneficjent projektu:  Urząd do Spraw Cudzoziemców

Partner projektu z Państw-Darczyńców:  nie dotyczy

Inni Partnerzy Projektu:  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Straż Graniczna

Kwota wsparcia:  461 tys. euro

Ad 2

Tytuł projektu:  Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji

Opis:  Poprawa poziomu wyszkolenia specjalistów pracujących w CLKP i zakup specjalistycznego sprzętu dla Laboratoriów

Beneficjent projektu:  Komenda Główna Policji

Partner projektu z Państw-Darczyńców:  Norwegian Police College

Kwota wsparcia:  4,4 mln euro

Ad 3

Tytuł projektu:  Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniach najgroźniejszych przestępców Europy

Opis:   Podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za prowadzenie poszukiwań przestępców

Beneficjent projektu:  Komenda Główna Policji

Partner projektu z Państw-Darczyńców:  Norweska Krajowa Służba Śledcza (KRIPOS)

Kwota wsparcia:  262 tys. euro

Ad 4

Tytuł projektu:  Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna dowodów tożsamości

Opis:  Podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy Policji i pracowników Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych – poprzez szkolenia w obszarze kontroli dokumentów tożsamości

Beneficjent projektu:  Komenda Stołeczna Policji

Partner projektu z Państw-Darczyńców:  Norwegian ID Centre (NID)

Inni Partnerzy Projektu:  Komenda Główna Policji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Kwota wsparcia:  776 tys. euro 

Ad 5

Tytuł projektu:  Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu

Opis:  Zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz terroryzmu poprzez doskonalenie pracy psów służbowych

Beneficjent projektu:  Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Partner projektu z Państw-Darczyńców:  nie dotyczy

Inni Partnerzy Projektu:  Centrum Kynologiczne Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Mostach Wielkich, Służba Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litewskiej

Kwota wsparcia:  535 tys. euro

Ad 6

Tytuł projektu:  Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja

Opis:  Poprawa bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie i zwalczanie zagrożeń chemicznych, radiologicznych, biologicznych, jądrowych i wybuchowych w Polsce

Beneficjent projektu:  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Partnerzyprojektu z Państw-Darczyńców:  Norweski Wojskowy Instytut Badawczy i Planowania Kryzysowego (DSB) oraz Norweski Dyrektoriat Ochrony Cywilnej

Inni Partnerzy Projektu: 

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
 • Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP
 • Ministerstwo Zdrowia – Polska
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwota wsparcia:  7,25 mln euro

Więcej informacji

Wydarzenia

1. Podpisanie umowy w sprawie Programu „Sprawy wewnętrzne" podczas konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce (12 września 2019 r.):

2. Konferencja inaugurująca Program „Sprawy wewnętrzne” (18 września 2019 r.)