Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O Programie

Program Sprawy wewnętrzne, o całkowitym budżecie 23,5 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a ponad 3,5 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich, we współpracy z Partnerem Programu z Państwa-Darczyńcy: Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego i Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej (DSB).

Program stanowi kontynuację programu wdrażanego przy wsparciu dwóch poprzednich edycji Funduszy norweskich i EOG.

Obszary programu

Program realizowany jest w 3 obszarach:

  • azyl i migracje - uwzględnia działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach.
  • wsparcie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczanie przestępczości, w tym działania zmierzające do poprawy zdolności dochodzeniowej i do zwiększenia zdolności do pracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex.
  • działania służące zapobieganiu klęskom żywiołowym i gotowości na wypadek takich klęsk.

Nie więcej niż 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych programu będzie udostępnione na działania infrastrukturalne (działania „twarde”).

W ramach programu wdrażane są projekty predefiniowane – czyli ustalone między stronami na etapie negocjacji, dotyczące m.in. wsparcia nieletnich poszukujących azylu, zwalczania przestępczości cyfrowej, walki z fałszerstwem dokumentów, transgranicznej współpracy policji.

Planowane działania

Przewiduje się realizację otwartych naborów wniosków, skierowanych do instytucji publicznych (z sektora finansów publicznych), organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych.

Operator planuje 2 nabory wniosków – jeden w obszarze współpracy i zwalczania przestępczości oraz drugi w obszarze azylu i migracji.

Skala dofinansowania pojedynczego projektu od 200 000 do 1 500 000 euro.

Strona Programu