Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nazwa Programu

Zdrowie

Cel Programu

Zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez realizację działań związanych z telemedycyną i polityką e-zdrowia, zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży, środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej

Obszary wsparcia

 • Telemedycyna i polityka e-zdrowia (Projekt predefiniowany nr 1)
 • Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem opieki psychiatrycznej (Projekt predefiniowany nr 2)

Budżet Programu

23,5 mln euro, w tym:

 • 20 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • 3,5 mln euro – wkład krajowy

Operator Programu

Ministerstwo Zdrowia (MZ)

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców*

*Jedynym Państwem-Darczyńcą Funduszy norweskich, finansujących ten Program, jest Norwegia.

Uprawnieni beneficjenci

W naborze dotyczącym działań realizowanych w projekcie predefiniowanym nr 1:

 • szpitale ponadregionalne określane jako podmioty medyczne ustanowione przez ministra lub centralny organ administracji rządowej
 • publiczne uniwersytety medyczne publicznych uczelni zajmujące się działalnością dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • instytuty badawcze zajmujące się badaniami i rozwojem w dziedzinie nauk medycznych, wchodzące w skład systemu opieki zdrowotnej

W naborze dotyczącym działań realizowanych w projekcie predefiniowanym nr 2:

 • grupa docelowa działań szkoleniowych i informacyjnych: dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie w żłobkach i przedszkolach, trenerzy sportowi

Dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania (projekty w naborze wniosków)

 • od 200 do 675 tysięcy euro – dofinansowane będą działania z zakresu testowania w praktyce rozwiązań telemedycznych i z zakresu e-zdrowia w wybranych działach medycyny, np. kardiologii, geriatrii, psychiatrii, opieki paliatywnej, chorób przewlekłych

Poziom dofinansowania

100%

Partnerstwo na poziomie projektów z instytucjami z Norwegii

Nawiązywanie partnerstw z instytucjami-podmiotami pochodzącymi z Państwa-Darczyńcy jest premiowane poprzez przyznanie dodatkowych punktów w ocenie projektów złożonych przez wnioskodawców w naborze. 

Sposób wyłaniania projektów

I.  Nabory

Tematyka naboru

 • Przetestowanie wybranych rozwiązań wypracowanych w projekcie predefiniowanym

Testowanie rozwiązań modeli pilotażowych (telemedycyna, e-zdrowie) opracowanych w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego telemedycyny wraz z prowadzeniem działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców regionów

Harmonogram naborów dla Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Wszystkie nabory zostały ogłoszone i zamknięte (stan na październik 2022 r.) - sprawdź aktualny harmonogram.

Szczegółowe informacje o naborach w Programie na stronie Operatora Programu:

Strona Programu (MZ)

II.  Projekty predefiniowane

W ramach Programu finansowane są dwa projekty predefiniowane, z zakresu:

 1. Zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży
 2. Ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia

Ad 1

Tytuł projektu:  Styl życia

Opis:  Projekt będzie polegał na opracowaniu i realizacji programu szkoleniowego w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych w przedszkolach i żłobkach. Ponadto, kluczowym działaniem będzie przeprowadzenie skierowanej do młodzieży ogólnopolskiej kampanii mającej na celu zwalczanie nadużywania tytoniu. Projekt obejmował będzie szkolenia dla pracowników szkół, rodziców i opiekunów dotyczące problemów zdrowia psychicznego młodzieży.

Beneficjent projektu:  Departament Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia

Partnerzy projektu z Państw-Darczyńców:  Norweskie Towarzystwo Onkologiczne Region Trondelag

Kwota wsparcia:  5 mln euro

Ad 2

Tytuł projektu:  Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia

Opis:  Projekt zakłada opracowanie przez polskich i norweskich ekspertów modeli procedur telemedycznych w obszarach: kardiologii, geriatrii, psychiatrii, położnictwa, diabetologii, opieki paliatywnej oraz chorób przewlekłych. Opracowane rozwiązania zostaną przetestowane w ramach pilotażu w wybranych placówkach w całym kraju, które zostaną wyłonione w procedurze konkursowej.

Beneficjent projektu:  Ministerstwo Zdrowia

Partner projektu z Państw-Darczyńców:  Norweskie Centrum Badań nad e-Zdrowiem w Tromsø

Kwota wsparcia:  5,8 mln euro

Więcej informacji

Dane kontaktowe do Operatora Programu 

Strona Programu

Więcej informacji o stanie realizacji działań można uzyskać u Operatora Programu.

Wydarzenia

Podpisanie umowy w sprawie Programu „Zdrowie" podczas konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce (12 września 2019 r.):