Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kto i na co może otrzymać granty?

Beneficjenci

  • małe i średnie miasta zakwalifikowane przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą,
  • pracownicy miejskiej administracji publicznej i podległych jednostek.

Lista 255 małych i średnich miast  (PDF 105 KB)

Rodzaje projektów

W ramach Programu miasta - wnioskodawcy mogą się ubiegać o granty na kompleksowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne i miękkie), w tym działania na rzecz wzmacniania/podnoszenia zdolności administracji lokalnej.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 mln € zostanie przeznaczone na ok. 15* kompleksowych projektów uwzględniających następujące aspekty:     

  • środowiskowe jak poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport publiczny, itp.;
  • społeczne jak skuteczna polityka mieszkaniowa i mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, redukcja bezrobocia i stopa ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem dostępność Plus 2018 - 2025;  redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;
  • gospodarcze (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób wchodzących / dostosowujących się do rynku pracy). 

Projekt może być realizowany zarówno w partnerstwie międzysektorowym jak i między- samorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z Państw -  Darczyńców).

Około 35* wnioskodawców, którzy nie zostaną wybrani do dofinansowania na II etapie naboru, będzie mieć możliwość wnioskowania o sfinansowanie działań na rzecz poprawy standardów dostępności w ich miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus. Wartość maksymalna każdego z projektów to 100 tys. PLN.

Zakończono II etap naboru wniosków – kompletnych propozycji projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Zgodnie z założeniami konkursu etap ten dedykowany był wyłącznie 53 miastom - wnioskodawcom, których zarysy projektów zostały najlepiej ocenione w pierwszym etapie naboru oraz przeszły ocenę formalną. Więcej informacji o aktualnych działaniach w ramach Programu znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.

 

* Operator wraz z członkami Komitetu Wyboru Projektów i Darczyńcami podjęli decyzję o rozszerzeniu listy rankingowej do 29 miast w związku z potrzebą wsparcia większej liczby miast średnich w sytuacji postpandemicznej