Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

11.05.2022

Lista 29 miast, które otrzymały wsparcie w ramach Programu Rozwój lokalny, oraz ich projektów 

Prezentujemy listę 29 miast, które otrzymały wsparcie w ramach Programu Rozwój lokalny, oraz ich projektów:

Lista miast i projektów - Program Rozwój lokalny (PDF 80 KB)

9.07.2021 r.

Informacja o wyborze Kompletnych Propozycji Projektów do dofinansowania

Zgodnie z postanowieniami pkt. 11.2 Regulaminu naboru i wyboru projektów w ramach Programu Rozwój lokalny, Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze do dofinansowania 29 Kompletnych Propozycji Projektów (lista rankingowa znajduje się poniżej). Komitet Wyboru Projektów we współpracy z Operatorem i Darczyńcami zdecydował o rozszerzeniu listy dofinansowanych projektów na wszystkie Kompletne Propozycje Projektów, które spełniły wymóg uzyskania 60% punktów w ocenie merytorycznej (zarówno dla Planu rozwoju lokalnego jak i Planu rozwoju instytucjonalnego).

Decyzja ta została podyktowana przede wszystkim potrzebą wsparcia szerszej, niż początkowo zakładano, grupy miast, które znalazły się z trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej z powodu pandemii Covid19. Rozszerzenie listy miast, które otrzymają finansowanie pozwoli zwiększyć odziaływanie Programu i zakres miast, które będą mogły sfinansować impuls rozwojowy dla wstąpienia na nową ścieżkę rozwoju.

Operator Programu dokonał następnie formalnego zatwierdzenia listy rankingowej 29 dofinansowanych projektów. Wypełniając postanowienia ww. Regulaminu, wszyscy Wnioskodawcy, których Kompletne Propozycje Projektów podlegały ocenie merytorycznej, otrzymają pisemną informację o zakończeniu oceny i jej wyniku.
Informacja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ponadto każdy ww. Wnioskodawca otrzyma również drogą mailową (na adres podany w formularzu wniosku) 3 zanonimizowane kart oceny merytorycznej, wypełnione przez ekspertów, którzy oceniali dany projektu.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie i wysiłek włożony w przygotowanie Kompletnych Propozycji Projektów. Bez względu na ostateczny wynik naboru, każde z miast Wnioskodawców uczestniczyło w wielomiesięcznym okresie przygotowawczym, co zaowocowało przygotowaniem kompleksowych planów rozwoju. Mamy nadzieję, że te dokumenty będą efektywnym narzędziem dla wszystkich 53 miast uczestniczących w II etapie naboru do wyznaczenia nowych ścieżek rozwoju. 

Serdecznie gratulujemy 29 miastom – Wnioskodawcom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Uprzejmie informujemy, że eksperci Związku Miast Polskich, z którymi dotychczas Państwo współpracowali, nadal będą wspierali merytorycznie miasta we wdrażaniu zaplanowanych działań, w szczególności w okresie przygotowania do podpisania umów na realizacje projektów. 

Lista rankingowa Kompletnych Propozycji Projektów (PDF 55 KB)

15.12.2020 r.

Zakończenie etapu oceny formalnej kompletnych propozycji projektów złożonych w ramach Programu "Rozwój Lokalny"

15 grudnia 2020 roku zakończono proces oceny formalnej 54 kompletnych propozycji projektów złożonych w naborze. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowały się 53 kompletne propozycje projektów, których lista znajduje się poniżej. Tym samym rozpoczął się proces oceny merytorycznej dokonywany przez ekspertów zewnętrznych i Operatora Programu. Następnie Komitet ds. Wyboru Projektów, na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających, wybierze około 15* projektów do finansowania. Lista rankingowa kompletnych propozycji projektów wybranych do finansowania zostanie formalnie zatwierdzona przez Operatora Programu.

Lista kompletnych propozycji projektów w ramach Programu "Rozwój lokalny" po ocenie formalnej  (PDF 57 KB)

 

02.06.2020 r.

Wskaźniki monitorowania postępów w realizacji projektów w Programie "Rozwój Lokalny"

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru i wyboru projektów w ramach Programu "Rozwój Lokalny", Operator Programu prezentuje system wskaźników służących do monitorowania postępów w realizacji projektów, a także przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego jako ich obligatoryjny element (tabele wskaźników i system monitorowania):

Tabela wskaźników dla Planu Rozwoju Lokalnego jako jego integralna część

Tabela wskaźników dla Planu Rozwoju Instytucjonalnego jako jego integralna część

Lista wskaźników obowiązkowych dla Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego

Lista wskaźników głównych dla Planu Rozwoju Lokalnego wraz z metryczkami:

Lista wskaźników głównych dla Planu Rozwoju Instytucjonalnego

Lista wskaźników pomocniczych dla Planu Rozwoju Lokalnego

W celu dodatkowego wsparcia wnioskodawców w procesie pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, MFiPR zaleca lekturę:

Podręcznik pt. "Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim" finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

13.05.2020 r.

Zmiana dokumentów w Programie "Rozwój Lokalny"

W celu ograniczenia negatywnego wpływu COVID-19 na przygotowanie kompletnych propozycji projektów (KPP) Operator Programu - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - w porozumieniu z partnerami Programu - podjął decyzję o modyfikacji Regulamin naboru i wyboru projektów oraz Karty oceny merytorycznej, tak aby ułatwić przygotowanie KPP.

54 miasta – uczestnicy naboru projektów, zostali również poinformowani indywidualnie o powyższych zmianach.

 

30.03.2020 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w Programie „Rozwój Lokalny” do 30 października 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Operator Programu „Rozwój Lokalny” podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 października 2020 roku.

W zależności od rozwoju sytuacji, Operator Programu nie wyklucza możliwości podjęcia dalszych kroków mających na celu zapewnienie wszystkim wnioskodawcom warunków niezbędnych do rzetelnego przygotowania wniosków aplikacyjnych (kompletnych propozycji projektów).

 

19.02.2020 r.

Wytyczne dla wnioskodawców dla Programu Rozwój Lokalny

Operator Programu Rozwój Lokalny zaprasza do zapoznania się z Wytycznymi dla wnioskodawców dla Programu Rozwój Lokalny, stanowiącymi wsparcie przygotowania kompletnych propozycji projektów przez wnioskodawców.Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące m.in. kwalifikowalności wydatków, analizy finansowej czy analizy dochodowości projektów.

Aktualna wersja wytycznych (PDF 2 MB).

13.01.2020 r.

Rozpoczyna się II etap naboru wniosków – Kompletnych Propozycji Projektów - w ramach Programu Rozwój Lokalny

Więcej informacji na ten temat znajduje się na Aktualnościach

19.12.2019 r.

Informacja o wyborze wniosków (zarysów projektów) do II etapu naboru w ramach Programu "Rozwój lokalny"

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Aktualnościach

 

20.09.2019 r.

Zakończenie etapu oceny formalnej zarysów projektów złożonych w ramach Programu "Rozwój Lokalny"

W dniu 20 września 2019 roku zakończono proces oceny formalnej 213 zarysów projektów złożonych w naborze. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowało się 212 zarysów, których lista znajduje się poniżej. Tym samym rozpoczął się proces oceny merytorycznej dokonywany przez ekspertów zewnętrznych i Operatora Programu. Następnie Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających wybierze około 50 zarysów do II etapu naboru – przygotowania i złożenia kompletnych propozycji projektów. Lista rankingowa zarysów projektów wybranych do ww. II etapu zostanie formalnie zatwierdzona przez Operatora Programu.

Lista zarysów projektów w ramach Programu "Rozwój lokalny" po ocenie formalnej (PDF 80 KB);
Lista zarysów projektów w ramach Programu "Rozwój lokalny" po ocenie formalnej (XLS 81 KB)

 


5.08.2019 r.

Podsumowanie naboru zarysów projektów w ramach Programu Rozwój lokalny, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

5 sierpnia 2019 r. zakończono proces rejestracji zarysów projektów w ramach Programu Rozwój lokalny. Ogłoszony 6 maja 2019 r. nabór zakończył się 22 lipca 2019 r. Do Operatora Programu wpłynęło 213 zarysów projektów, które poddane zostały ocenie formalnej. Po przeprowadzeniu oceny formalnej złożonych zarysów, wnioski spełniające kryteria formalne wskazane w Regulaminie naboru i wyboru projektów zostaną przekazane do oceny merytorycznej ekspertów. Następnie Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających wybierze około 50 zarysów do II etapu naboru – przygotowania i złożenia kompletnych propozycji projektów. Lista rankingowa wybranych do II etapu zarysów projektów zostanie formalnie zatwierdzona przez Operatora Programu. Lista miast , które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostanie opublikowana po jej zakończeniu na stronie Programu.

 

22.07.2019 r.

Informacja o zakończeniu I etapu naboru zarysów projektów

22 lipca 2019 r. zakończył się I etap naboru zarysów projektów w ramach Programu "Rozwój lokalny". Do 24 lipca 2019 r. wpłynęło około 200 zarysów, przy czym liczba ta może ulec zmianie ze względu na fakt, że dokumenty nadane pocztą mogą wpływać do siedziby Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do 5 sierpnia br. Obecnie trwa proces rejestracji zarysów oraz ich ocena formalna. Operator Programu będzie się w tym zakresie kontaktował bezpośrednio z wnioskodawcami.

 

6.05.2019 r.

Informacje o naborze wniosków

*Please scroll down for English version

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU OGŁASZA OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW (ZARYSÓW PROJEKTÓW) w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

Nabór jest skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Cel: Nabór ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Zakres tematyczny: Projekty będą przewidywać strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu), polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekty będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

Aspekt dwustronny: Z racji, że jednym z celów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 jest promowanie stosunków dwustronnych, projekty będą również miały na celu wspieranie dwustronnej współpracy z krajami-darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Rezultaty projektu: obowiązkowe cele projektu i jego rezultaty są określone w Regulaminie naboru (DOCX 875 KB) i wyboru projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny (zwanym dalej „Regulaminem naboru”).

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru: 102 647 058 euro.

Finansowanie projektów: dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikowalność działań i wydatków w ramach naboru określa rozdział 8 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Regulacje ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (zwanych dalej „Regulacjami”).

Szczegółowe przepisy dotyczące modelu płatności zawarte są w Regulaminie naboru (DOCX 875 KB).

Data kwalifikowalności: do 30 kwietnia 2024 roku.

Procedura wyboru projektów do dofinansowania składa się z II etapów:

 • Etap I (obecny) – otwarty nabór zarysów projektów i wybór ok. 50 miast
 • Etap II – wybór ok. 15* projektów  do dofinansowania.

Proces wyboru i podejmowania decyzji opisany jest w Regulaminie naboru (DOCX 875 KB) oraz w Zasadach dokonywania oceny formalnej (DOC 779 KB), stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu naboru.

Szczegółowe kryteria wyboru znajdują się w Karcie oceny formalnej dla zarysu projektu (DOC 775 KB) i Karcie oceny merytorycznej dla zarysu projektu (DOC 873 KB), stanowiących załączniki 4A i 4B do Regulaminu naboru.

Sposób składania zarysów projektów: Zarys projektu należy złożyć w języku polskim i angielskim (po 1 egzemplarzu) w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie ze wzorem (PDF 153 KB) stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu naboru.

W formie pisemnej (w postaci papierowej) zarys należy złożyć osobiście, nadać pocztą lub kurierem na adres siedziby Operatora Programu: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W formie elektronicznej zarys należy wysłać na platformie ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Za datę wpływu do Operatora Programu uznaje się:

 1. datę nadania (datę stempla pocztowego) – wyłącznie w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, przy czym za złożone w terminie zostaną uznane zarysy/kompletne propozycje projektów, które wpłyną do siedziby Operatora Programu, o której mowa powyżej, w ciągu 14 dni od terminu zakończenia odpowiednio I i II etapu naboru;
 2. w przypadku złożenia osobiście, nadania za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż operator wyznaczony, o którym mowa w pkt. 1) lub nadania kurierem  – datę wpływu do siedziby Operatora Programu;
 3. w przypadku wysłania na platformie ePUAP – datę wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ważne

Termin składania zarysów projektów upływa 22 lipca 2019 o godz. 16:15.

Szczegółowe informacje na temat zasad i zakresu naboru znajdują się w Regulaminie naboru, który wraz z listą załączników. Pytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: rozwojlokalny@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 273 77 91 lub 22 273 78 36 lub nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Pytania zadane w tym terminie wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane na powyższej stronie internetowej do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków. Wszystkie dokumenty, w tym Regulacje i wytyczne przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego, istotne dla niniejszego naboru wniosków, są dostępne na stronie internetowej www.eog.gov.pl.

Niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o naborze (DOC 781 KB)

Regulamin naboru (DOCX 875 KB)

Monitor Rozwoju Lokalnego – narzędzie wspierające przygotowanie projektów w Programie Rozwój lokalny

W celu wsparcia miast w przygotowaniu Zarysów projektów w ramach Programu Rozwój lokalny, w szczególności diagnozy i planowania działań projektowych zachęcamy do skorzystania z Monitora Rozwoju Lokalnego, narzędzia opracowanego przez Związek Miast Polskich jako punktu wyjściowego do analizy problemowej wnioskodawcy i wykonania analizy porównawczej sytuacji w danym mieście na tle podobnych miast. Monitor Rozwoju Lokalnego dostępny jest, wraz z instrukcją jego wykorzystania i filmem instruktarzowym, na stronie Systemu Analiz Samorządowych
 

Completion of the Stage I of the project outline collection process under “Local development“ Programme

July 22nd, 2019,  the Stage I of the “Local development“ Programme call for proposals – project outline collection  was completed.  By the end of July 24th  2019,  the Programme Operator received around 200 project outlines,  however this value may change, because documents sent by post may reach the Ministry headquarters by August 5th 2019.  Process of registration and formal assessment of the documents is currently under way. Programme Operator will contact directly each applicant in this matter.  

Announcement of the call for proposals

MINISTRY OF INVESTMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLAND ANNOUNCES OPEN CALL FOR APPLICATIONS (PROJECT OUTLINES) under the "LOCAL DEVELOPMENT" Programme, financed from the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Norwegian Financial Mechanism 2014 - 2021.

The call is dedicated to Polish municipalities with the status of a city, listed on the list of 255 cities indicated in the Strategy for Responsible Development.

Objective: Call aims to support small and medium-sized towns in developing and implementing a balanced and systemic approach to local development, and thus to reducing negative development phenomena and increasing the standard of living of their residents.

Thematic scope: Projects will provide for strategic, integrated and comprehensive management of the town, aimed at improving the situation of residents, among others in the field of broadly understood environmental protection (including effective and clean energy, sustainable transport), social policy (including poverty reduction, accessibility, housing policy, social innovation, employment, health, education, social participation) and support of the local labor market and entrepreneurship. Projects will also aim to increase the level of competence, the quality of services provided and the responsibility of local public administration, contributing to building citizens' trust in local authorities as institutions administering local development.

Bilateral aspect: As one of the objectives of the EEA and the Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021 is to promote bilateral relations, the projects will also aim to support bilateral cooperation with Donor Countries, i.e. Norway, Iceland and Liechtenstein.

Project results: the obligatory project objectives and outcomes are defined in the Rules of procedure of the open call and selection of projects proposals (hereinafter referred to as the Rules of procedure).

Total amount available for the call: EUR 102 647 058

Project financing: funding for the project is from EUR 3 to 10 million. The financing level is up to 100% of eligible costs.

Eligibility of activities and expenditures under the call are determined in the Chapter 8 of the Regulation on the Implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 and the Regulation on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (hereinafter referred to as the Regulation). Detailed provisions on the payment model are contained in the Rules of procedure.

Date of cost eligibility: until April 30th, 2024.

Procedure of projects selection for funding consists of II stages:

 1. Stage I (current) - open call for project outlines and selection of around 50 towns,
 2. Stage II - selection of about 15* projects for funding.

Selection process and the decision-making structure are described in the Rules of procedure and in the Rules for formal evaluation constituting Attachment 6 to the Rules of procedure. Detailed selection criteria are contained in the Formal evaluation grid for the Project outlineand the Content-related evaluation grid for the Project outline, constituting Attachments 4A and 4B to the Rules of procedure.

The way of submitting project outlines: Project outline should be submitted in Polish and in English (one copy each) in written or electronic form, in accordance with the template constituting Attachment 2 to the Rules of procedure.  

In writing (in paper form) the project outline should be submitted in person, sent by post or courier to the address of the Program Operator's seat: Ministry of Investment and Economic Development, Department of Assistance Programmes, Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw.

In electronic form, the project outline should be sent on the ePUAP platform to the electronic mailbox of the Ministry of Investment and Economic Development.

The following dates are considered as the date of receipt to the Programme Operator:

 1. date of posting (date of postmark) - only in the case of posting in the Polish post office of the designated operator within the meaning of the Act of November 23, 2012 - Postal Law, whereas the outline / complete project proposals submitted to the Program Operator's seat mentioned above within 14 days from the date of completion of the 1st and 2nd stage of recruitment respectively, will be considered as submitted on time;
 2. in the case of submitting in person, sending via another postal operator than the designated operator, referred to in point. 1) or by courier - date of receipt to the Programme Operator's office;
 3. in the case of sending on the ePUAP platform - the date of receipt on the electronic inbox of the Ministry of Investment and Economic Development.

The deadline for submitting projects is 22 July 2019 at 4:15 p.m.

Detailed information on the rules and scope of the call can be found in the Rules of procedure of the open call and selection of projects proposals, which, along with the list of attachments, is available on the website https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/.

Questions can be submitted by e-mail to the following e-mail address: rozwojlokalny@miir.gov.pl or by calling 22 273 78 36 or 22 273 77 91 no later than 7 working days before the submission deadline. Questions raised in this timeframe along with the relevant answers shall be published on the above website up to five working days before the submission deadline.All documents, including the Regulation and guidelines adopted by the Financial Mechanism Committee, relevant for this call for applications, are available on the website www.eog.gov.pl.

Rules of Procedures for the Open Calls for Proposals (DOCX 836 KB)

Spotkania informacyjne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wraz z partnerami: Norweskim Związkiem Władz Regionalnych i Lokalnych oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Związkiem Miast Polskich zapraszają do rejestrowania się na spotkania informacyjne dotyczące uruchomienia Program "Rozwój lokalny" finansowany ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014-2021. Program "Rozwój lokalny" jest komplementarny dla programu "Pakiet dla średnich miast". Spotkania informacyjne dotyczące zasad Programu oraz naboru wniosków w następujących miastach i terminach:

 • Kraków - 6 maja 2019 r.
 • Poznań - 9 maja 2019 r.
 • Gdańsk - 13 maja 2019 r.

Spotkania kierowane są w pierwszej kolejności do 255 małych i średnich miast, stanowiących kwalifikowalnych wnioskodawców Programu.
Aby zarejestrować się na spotkania informacyjne, należy przesłać zgłoszenie na adres marcin.bogusz@miir.gov.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista 255 małych i średnich miast kwalifikujących się do naboru  (PDF 105 KB)

Prezentacje

 

*Operator wraz z członkami Komitetu Wyboru Projektów i Darczyńcami podjęli decyzję o rozszerzeniu listy rankingowej do 29 miast w związku z potrzebą wsparcia większej liczby miast średnich w sytuacji postpandemicznej