Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program Rozwój Lokalny, o całkowitym budżecie 117,6 mln euro (z których 100 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 17,6 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej*, we współpracy z Partnerem Programu z Państwa-Darczyńcy: Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz partnerem międzynarodowym – Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Program jest kontynuacją programów w obszarze rozwoju lokalnego wdrażanych przy wsparciu dwóch poprzednich edycji Funduszy norweskich i EOG.

Celem Programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) średnich i małych miast.

Program zapewnia systematyczne podejście do rozwoju lokalnego i zmniejszania ubóstwa. Wsparcie obejmie działania z zakresu m.in. energii, środowiska, MŚP, biznesu, edukacji, poprawy warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, zdrowia, systemów zarządzania transportem, reformy administracji publicznej oraz wsparcia dla lokalnej administracji.

Beneficjenci i rodzaje projektów

Program adresowany jest do małych i średnich miast zakwalifikowanych przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą.

W ramach Programu miasta-wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty na kompleksowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne i miękkie), w tym działania na rzecz wzmacniania/podnoszenia zdolności administracji lokalnej.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 mln € zostanie przeznaczone na ok. 15 kompleksowych projektów uwzględniających następujące aspekty:

  • środowiskowe, jak poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, dostosowanie do zmian klimatycznych, przejście na odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, niskoemisyjny transport publiczny, itp.;
  • społeczne, jak skuteczna polityka społeczna i mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, redukcja bezrobocia i stopy ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem dostępność Plus 2018-2025;  redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa, innowacje społeczne, itp.;
  • gospodarcze, np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób wchodzących / dostosowujących się do rynku pracy.

Planowane działania

Operator zaplanował w ramach Programu:

  • 1 dwuetapowy nabór wniosków na projekty

Etap I  (w toku) – przeprowadzono otwarty nabór zarysów projektów. Trwa ocena wniosków. Planowany jest  wybór ok. 50 miast. 

Etap II – wybór ok. 15 projektów  do dofinansowania

Projekt może być realizowany zarówno w partnerstwie międzysektorowym, jak i między-samorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z państw-darczyńców). Około 35 wnioskodawców, którzy nie zostaną wybrani do dofinansowania na II etapie naboru, będzie mieć możliwość wnioskowania o sfinansowanie działań na rzecz poprawy standardów dostępności w ich miastach zgodnie z założeniami Programu Rozwój Lokalny. Wartość maksymalna każdego z takich grantów to 100 tys. PLN.

  • 1 projekt predefiniowany mający na celu wzmocnienie szeroko pojętych zdolności zarządczych polskich gmin

Projekt zapewnia wsparcie eksperckie dla miast biorących udział w naborze wniosków, wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania nieruchomościami i zarządzania finansami w gminach miejskich, aktualizacja dokumentów strategicznych itp. Projekt jest realizowany przez następujące podmioty: Związek Miast Polskich, Norweski Związek  Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Instytut Rozwoju Miast i Regionów (wcześniej KIPPiM), OECD.


* Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostało utworzone 15 listopada 2019 r. w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.