Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozwój miast


Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego


Operator Programu: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Wartość programu: 10 993 712 euro 

Środki z funduszy EOG: 9 544 500 euro

Współfinansowanie po stronie polskiej: 1 449 212 euro

Cel

Celem programu jest osiągniecie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy zarówno między samymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST), jak i tymi jednostkami oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru czy rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. 

Działania realizowane w ramach Programu

 • opracowanie zintegrowanych strategii rozwoju dla całego obszaru miejskiego (miasta wraz z jego obszarem funkcjonalnym) w wymiarze ogólnym lub sektorowym,
 • opracowanie planów operacyjnych

Powyższe działania powinny obejmować w sposób zintegrowany problemy/tematy, istotne dla samorządów i społeczności lokalnych, w szczególności:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • lokalny rynek pracy;
 • zadania oświatowo-edukacyjne;
 • politykę mieszkaniową jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych;
 • kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych;problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie „oferty” miast do cyklu życia człowieka;
 • partycypację społeczną – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych;infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;inne strategie / zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru.

Wyżej wskazane działania mają być wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: między gminami sąsiadującymi, gminami w podobnej sytuacji, partnerstwami w ramach aglomeracji (miasto centralne z miastami/ gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego); partnerstwami między różnymi szczeblami samorządu terytorialnego. Dopuszczalne są również partnerstwa międzysektorowe.

Projekt predefiniowany

W ramach programu realizowany jest projekt predefiniowany pt. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego", który służy przygotowaniu potencjalnych beneficjentów do aplikowania w konkursie otwartym i realizacji projektów. Projekt predefiniowany jest wdrażany w partnerstwie między Związkiem Miast Polskich a Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych w Norwegii. Ponadto, Związek Miast Polskich będzie realizował niektóre zadania w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.

Uprawnieni beneficjenci 

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Wymagane jest, by beneficjent zawiązał partnerstwo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub dodatkowo z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami. Do zawiązania partnerstwa niezbędne są co najmniej 2 jednostki samorządu terytorialnego, z których przynajmniej jedna jest miastem lub gminą miejsko-wiejską. Możliwe jest również realizowanie projektów w partnerstwie z jednostkami samorządowymi z krajów-darczyńców. Więcej informacji nt. współpracy z partnerami z krajów - darczyńców (PDF 53 KB) 

Wartość dofinansowaniaKwota dotacji w ramach konkursu otwartego wynosić będzie od 350 tys. do 550 tys. euro.

Fazy wdrażania programu i nabór wniosków

Program będzie realizowany w dwóch etapach:

I etap

Realizacja projektu predefiniowanego w celu podniesienia kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten będzie osiągnięty poprzez następujące działania: szkolenia, konsultacje, doradztwo czy wizyty studyjne, zapewnienie wymiany doświadczeń pomiędzy JST, pomoc w przygotowaniu wniosków składanych w konkursie otwartym.Realizacja projektu predefiniowanego rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku.

II etap

Konkurs otwarty – ogłoszenie konkursu planowane jest na III dekadę stycznia 2013 r. 

Kontakt

Operator Programu:
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
ul Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Sekretariat: tel. 22 273 78 02 lub 22 273 78 03
Marcin Bogusz: 22 273 77 91
Dorota Witowska: 22 273 77 92
fax: 22 273 89 13
e-mail: regionalnyeog@mir.gov.pl


Rozstrzygnięcie naboru wniosków

14 października 2013 r. zakończyła się procedura wyboru projektów do dofinansowania w konkursie w ramach Programu Regionalnego EOG.

Spośród 85 złożonych projektów 83 wnioski poprawne formalnie podlegały ocenie merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej 63 projekty uzyskały co najmniej 60 proc. sumy punktów.

Z uwagi na ograniczoną alokację (7 401 548 euro) Decyzją Komitetu Wyboru Projektów dofinansowanie otrzymało 15 najwyżej punktowanych projektów.

Poniżej znajdą się listy: projektów dofinansowanych, projektów rezerwowych oraz projektów, które nie uzyskały 60 proc. punktów wymaganych, aby znaleźć się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Wnioskodawcy, których projektom przyznano dofinansowanie otrzymają informację o dokumentach niezbędnych do przygotowania i podpisania umów ws. dofinansowania projektu.

 

Zakończenie wstępnej oceny merytorycznej wniosków

21 sierpnia  2013 r. zakończyła się wstępna ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach Programu Regionalnego EOG, dokonana przez ekspertów zewnętrznych.

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach całej procedury, w tym o indywidualnej ocenie ich wniosków. W związku z możliwymi odwołaniami od oceny merytorycznej, przewidzianymi w procedurze programu, ocena ta zostanie zakończona po rozpatrzeniu potencjalnych odwołań. Przewiduje się, że nastąpi to we wrześniu br.   

Z uwagi na ograniczoną alokację programu (7 401 548 euro) szacuje się, że na chwilę obecną dofinansowanie będzie mogło uzyskać ok. 15 projektów.


Zakończenie oceny formalnej złożonych wniosków

12 czerwca 2013 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".

W wyniku powyższej oceny do następnego etapu, tj. oceny merytorycznej zakwalifikowały się 83 z 85 złożonych projektów.

Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach, które przeszły ocenę formalną, wynosi 162 960 180 zł (39 119 543 euro), przy czym wartość konkursu wynosi ok. 30 809 683 zł (7 401 548 euro). 

W chwili obecnej rozpoczął się etap oceny merytorycznej, który potrwa prawdopodobnie do września br.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z alokacjami  (XLS 65 KB)


Zakończenie naboru wniosków

19 kwietnia 2013 r. zakończył się otwarty nabór wniosków w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".

W ramach tego konkursu złożono 85 projektów (lista złożonych i zarejestrowanych wniosków znajduje się poniżej). W chwili obecnej trwa ich ocena formalna. Po zakończeniu oceny formalnej o jej wyniku zostaną poinformowani wszyscy wnioskodawcy.

W dalszej kolejności, wnioski, które pomyślnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista wniosków złożonych w konkursie  (XLS 88 KB)

Ogłoszenie naboru

Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego zawiązane jest pomiędzy co najmniej dwoma jednostkami samorządu terytorialnego, z których przynajmniej jedna jest gminą miejską lub miejsko-wiejską. Gmina miejska lub miejsko-wiejska, powiat, stowarzyszenie JST, związek komunalny będzie liderem partnerstwa.  

W związku z powyższym wydłużeniu do 19 kwietnia 2013 r. ulega termin na składanie wniosków do Operatora (vide pkt 9.3-9.4 Regulaminu konkursu).

 
MINISTERSTWO ROZWOJU  REGIONALNEGO jako operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców na kwotę 7 401 548 euro.

Konkurs ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Z uwagi na to, że problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania celowa jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego działające w partnerstwie, przy czym będą to:

 • co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko-wiejską,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą),
 • związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/ gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą).

Projekty dotyczyć będą:

 1. opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze ogólnym lub sektorowym;
 2. opracowanie planów operacyjnych stanowiących narzędzia do realizacji określonych w dokumentach strategicznych działań na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego;
 3. przygotowania innych dokumentów, o ile ich konieczność wynika z wcześniejszych analiz i strategii.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach projektów powinien dotyczyć następujących zagadnień:

a. na poziomie strategii całościowych lub sektorowych
:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • lokalny rynek pracy;
 • zadania oświatowo-edukacyjne (w szczególności analiza rynku pracy pod kątem potrzeb systemu edukacji na poziomie powiat/ gmina);
 • polityka mieszkaniowa jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych (funkcja socjalna) i gospodarczych (wzrost mobilności mieszkańców, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową);
 • kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych;
 • problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji.

b. partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne;

c. infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów;

d. inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza w zakresie 11 celów tematycznych  w ramach polityki spójności na lata 2014-2020.

Finansowanie projektów

Minimalna kwota wsparcia projektu wynosi 350 000 euro. Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 550 000 euro. Wnioskodawca zobowiązany jest do współfinansowania projektu ze środków własnych w kwocie odpowiadającej co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Operator zastrzega sobie prawo do przyznania wsparcia w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty o jaką ubiega się Wnioskodawca, zgodnie z rekomendacjami ekspertów oceniających/ Komitetu ds. Wyboru Projektów.

Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu do 19 kwietnia 2013 roku, do godz. 16.00,osobiście lub wysłać pocztą bądź kurierem na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną wniosku oraz załączników w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (na płycie CD/DVD/pendrive)

Za datę złożenia wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Głównej MRR, a w przypadku nadania pisma w placówce pocztowej lub przez kuriera decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania.  Termin dostarczenia pisma nie może być jednak późniejszy niż 29 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w regulaminie konkursu, załączonym poniżej.

Dodatkowe pytania można zgłaszać faksem lub pocztą elektroniczną na niżej podany numer i adres, dopisując w temacie konkurs – zapytanie: regionalnyeog@mrr.gov.pl, faks: 22 273 89 13.

Związek Miast Polskich, w ramach projektu predefiniowanego, udziela dodatkowych informacji na temat konkursu oraz doradza przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Więcej informacji na stronie Związku Miast Polskich

Pobierz pliki:

 

W ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego realizowanych jest łącznie 16 projektów. Jeden predefiniowany i 15 wybranych w drodze otwartego naboru. Poniżej można znaleźć podstawowe informacje na temat każdego z projektów. 

 

Projekt predefiniowany pn.: Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.07.2012 

Wartość projektu: 10 622 115 zł

Lider projektu:  Związek Miast Polskich

Partnerzy: Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych

Strona projektu: www.partnerstwa.jst.org.pl  

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji polskich JST do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej poprzez pomoc doradczą, rozwój wiedzy i umiejętności współpracy w ramach lokalnych partnerstw, a także wypracowanie i upowszechnienie metod i narzędzi współpracy.

Opis projektu: projekt realizowany jest w 2 etapach: Faza I – program przygotowawczy dla JST aplikujących do Operatora Programu - pomoc w przygotowaniu wysokiej jakości wniosków aplikacyjnych i analiz wykonalności proponowanych projektów. Faza II – pomoc w przygotowaniu, a następnie realizacji strategii i planów operacyjnych przez partnerstwa, które otrzymały granty w ramach konkursu otwartego, oraz szeroka akcja edukacyjno-informacyjna i upowszechniająca wypracowane metody i model współpracy, skierowana do pozostałych JST, w tym doradztwo prawne dla JST wraz z sformułowaniem rekomendacji do zmian prawnych ułatwiających rozwój takich form współpracy.

Przebieg wdrażania:

 • w I fazie projektu udzielono pomocy 61 lokalnym partnerstwom w przygotowaniu wniosków o dotacje w ramach Programu Regionalnego (m.in. cykl konferencji informacyjnych, współpraca z ekspertami, indywidualna praca doradców z partnerstwami). 31 z tych 61 partnerstw uzyskało dotacje na przygotowanie strategii rozwoju obszarów funkcjonalnych;
 • jedną z form wspierania partnerstw w II fazie projektu były przygotowane  od maja do grudnia 2013 roku 29 dwudniowych szkoleń na temat „Doskonalenia efektywnej współpracy w partnerstwach JST”, w których uczestniczyło 48 partnerstw, których celem było rozwijanie kompetencji i w zakresie komunikacji i pracy zespołowej (tzw. miękkich umiejętności) wśród średniego personelu zarządczego jednostek samorządu terytorialnego (JST) – członków zespołów roboczych partnerstw;
 • zasadniczą formą wsparcia dla  grantobiorców i partnerstw były trwające od grudnia 2013 roku do marca 2014 roku, w okresie marzec – lipiec 2015 roku oraz we wrześniu 2015 roku Warsztaty Zarządzania Strategicznego (52 sesje)  w partnerstwach działających na obszarach funkcjonalnych;
 • z powyższych dwóch form wsparcia skorzystało łącznie 1610 przedstawicieli partnerstw samorządowych;
 • w styczniu 2016 ZMP rozpoczął również cykl 4 regionalnych konferencji informacyjnych dla przedstawicieli jednostek samorządu tworzących lub chcących utworzyć partnerstwa międzysamorządowe i międzysektorowe. Trwające do kwietnia 2016 roku spotkania pozwolą na wymianę doświadczeń z zakresu wykorzystania narzędzi współpracy w partnerstwach oraz dyskusję o korzyściach z niej płynących oraz pokazanie praktycznego zastosowania modelu współpracy w partnerstwach;
 • zorganizowano I i II edycję konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania – Razem dla rozwoju”, którego celem było wyłonienie i umożliwienie upowszechnienia najlepszych przykładów współdziałania gmin i powiatów między sobą i z partnerami lokalnymi. Konkurs „Razem dla rozwoju” wskazał najciekawsze doświadczenia współpracy partnerstw, dotyczące prowadzenie polityki rozwoju na obszarach funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym i subregionalnym. Laureatami I edycji zostali: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Aglomeracja Wałbrzyska, Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry”, Miasto Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas I Kongresu Partnerstw Samorządowych. Laureatami II edycji zostali: Aglomeracja Wałbrzyska, Partnerstwo Królewiecki Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, Partnerstwo Paprykowy Szlak, Partnerstwo Włodawski Obszar Funkcjonalny. Ogłoszenie wyników nastąpiło 16 grudnia 2015r. podczas konferencji zamykającej II edycję konkursu;
 • zorganizowano 4 wizyty studialne do Norwegii, w których uczestniczyło 43 przedstawicieli partnerstw, które uzyskały grany z programu MF EOG oraz 6 reprezentujących laureatów konkursu „Razem dla Rozwoju. Uczestnicy podzieleni na 4 odrębne grupy odwiedzili Oslo i Stavanger (12–17 maja 2014 r.) oraz Bergen i Trondheim (15–19 września 2014 r.). Organizatorem i gospodarzem wizyt był Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Ponadto, laureaci konkursu Samorządowy Lider Zarządzania będą mieli okazję wziąć udział w 2016 roku w wizycie studyjnej w Norwegii;
 • opracowany został Model współpracy partnerstw – jako zestaw 10 standardów współpracy. Jest to pierwsza i jedyna w Polsce próba usystematyzowania wiedzy i przekazania konkretnych wskazówek nt. dobrej współpracy partnerskiej. Model jest również opracowywany w postaci Poradnika współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, który będzie jednym z głównych merytorycznych produktów projektu;   
 • jako narzędzie wspierające Model współpracy przygotowywany jest również „Model samooceny rozwoju partnerstw międzysamorządowych”. To, dostępne w wersji on-line, narzędzie edukacyjne proponuje samoocenę z punktu widzenia zdefiniowanego zestawu istotnych cech, którymi powinna się charakteryzować sytuacja w partnerstwie oraz narzędzi, jakich warto używać, aby partnerstwo dobrze funkcjonowało i mogło skutecznie pełnić rolę prorozwojową w procesie zarządzania terytorialnego, dodatkowo pomaga monitorować stan i planować rozwój partnerstw;
 • Zespół projektu opracował innowacyjne narzędzie wspomagające miasta (i całe partnerstwa jako grupy JST) w wieloletnim planowaniu inwestycyjnym. MF zdecydował o wykorzystaniu tej aplikacji jako uzupełnienia obowiązkowego modułu sprawozdawczego BeSTI@ dla wszystkich JST. Obecnie trwa pilotażowe wdrożenie, a do III kwartału 2016 aplikacja będzie dostępna dla wszystkich JST w Polsce jako nieobowiązkowy dodatek;
 • w pierwszym kwartale 2015 roku Pracownia STOCZNIA na zlecenie ZMP wykonała socjologiczne badanie relacji pomiędzy członkami partnerstw międzysamorządowych i międzysektorowych. Badaniem objęte było 37 partnerstw;
 • Grupy Wymiany Doświadczeń - W 2015 r. w dwóch spotkaniach warsztatowych wzięło udział 57 osób, reprezentujących 39 miast z 19 partnerstw. Warsztaty to miejsce wymiany wiedzy na temat wypracowywanych w projekcie narzędzi, prezentacji zagadnień podwyższających kompetencje uczestników w dziedzinie współpracy partnerskiej i strategicznego rozwoju (w tym instytucjonalizacji współdziałania interesariuszy i wykorzystania zasobów lokalnych dla rozwoju obszarów funkcjonalnych);
 • obecnie kontynuowane są prace w 16 projektach - partnerstwach nad przygotowaniem i odbiorem dokumentów strategicznych, oraz operacyjnych i dokumentacji wykonawczej. Beneficjenci ściśle współpracują z doradcami partnerstw ze strony ZMP. Dodatkowo powołano tzw. ekspertów sektorowych, czyli krótkoterminowych doradców dla partnerstw, którzy będą doradzali partnerstwom w odbiorach już zamówionych prac eksperckich oraz profesjonalnej weryfikacji dokumentacji zamówień na kolejne opracowania wynikające z wniosków z już wykonanych etapów prac;
 • strona internetowa projektu (www.partnerstwa.jst.org.pl), jest źródłem najbardziej aktualnej wiedzy o problemach prawno-organizacyjnych w funkcjonowaniu partnerstw i możliwych rozwiązaniach, a także repozytorium wiedzy o postępach w pracy partnerstw, które otrzymały dotacje z MIR na budowę strategii rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych. Innym ważnym narzędziem upowszechniania wiedzy jest baza opisów dobrych praktyk (www.dobrepraktyki.pl), która jest systematycznie uzupełniana i liczy obecnie 28 opisów;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w kwietniu 2017 roku.

 

 

Projekt pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 05.02.2014

Wartość projektu: 2 685 375 zł

Lider projektu: Dąbrowa Górnicza

Partnerzy: Będzin, Powiat Będziński, Sosnowiec, Siewierz, Sławków, Psary, Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Ziemia i My, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologiczno-Sportowych ODFRONTU, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA”, Stowarzyszenie „Projekt Dorotka”, Towarzystwo Przyjaciół Grodźca, Zagłębiowska Izba Gospodarcza, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Strona projektu: www.parklinearny.pl  

Cel projektu: zmiana wizerunku Zagłębia poprzez kompleksową rekompozycję obszarów zielonych Doliny Przemszy i Brynicy oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających inwestycje w „zieloną infrastrukturę”.

Opis projektu: w ramach projektu w latach 2014-2015 powstaną niezbędne dokumenty koncepcyjne (strategia sektorowa obszaru, koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, waloryzacja przyrodnicza) i wykonawcze (dokumentacje projektowe) stanowiące podstawę budowy Parku Linearnego, jako odpowiedź na istniejące problemy obszaru funkcjonalnego. Stworzona zostanie linearna Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego poprzez połączenie całego obszaru funkcjonalnego jednym korytarzem ekologicznym, przebiegającym dolinami rzek Przemszy i Brynicy.

Przebieg wdrażania:

 • utworzono pierwszą część Planu Rozwoju Instytucjonalnego Partnerstwa, który określa główne cele Partnerstwa Gmin Zagłębia Dąbrowskiego, zasady jego funkcjonowania oraz oczekiwane rezultaty tej współpracy, a także rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju partnerstwa w przyszłości; 
 • powstała także Strategia Obszaru Funkcjonalnego – zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego. Dokument ten określa kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego w sferze zielonej infrastruktury, wskazuje cele strategiczne i operacyjne istotne dla rozwoju zielonej infrastruktury, a także mocne i słabe strony obszaru funkcjonalnego w oparciu o analizę obecnej sytuacji w zakresie zielonych przestrzeni publicznych;
 • opracowanie wszystkich dokumentów jest poprzedzone konsultacjami społecznymi przy wykorzystaniu szerokiej palety narzędzi temu służących  -  badania ankietowe w terenie, debaty/ spotkania konsultacyjne połączone z tzw. live planning, zakończone raportem badawczym;
 • równolegle do kampanii społecznej prowadzono zakrojone na szeroką skalę działania informacyjno-promocyjne, w ramach których przygotowano System Identyfikacji Wizualnej dla projektu, w tym logo i hasło Parku Linearnego;
 • przeprowadzono konkursu architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w ramach działania: „Dokumentacja dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego Doliny Przemszy i Brynicy. Na podstawie wybranej koncepcji konkursowej opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego;
 • opracowany został dokument: „Walory przyrody ożywionej i nieożywionej wraz z modelem urbanistycznym w dolinie Przemszy”;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w sierpniu 2016 roku. 

 

 

Projekt pn.: Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.01.2014

Wartość projektu: 2 692 970 zł

Lider projektu:  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Partnerzy: Miasto Koszalin, Gmina Będzino, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Powiat Koszaliński, gmina Biesiekierz i gmina Świeszyno oraz Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Strona projektu: www.ko-pomerania.pl  

Cel projektu: wzmocnienie partnerstwa, budowanie więzi lokalnych, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy KOF (Koszaliński Obszar Funkcjonalny), poprawa jakości życia, efektywnie kształtowanie przestrzeni publicznej.

Opis projektu: projekt dotyczy rozwoju partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych i pozarządowych wspierających rozwój społeczno-gospodarczy KOF. Podstawowe założenia projektu skupiają się na rozwoju partnerstwa, więzi lokalnych oraz opracowaniu niezbędnych dokumentacji strategicznych, sektorowych i technicznych w celu wdrożenia inwestycji infrastrukturalnych na obszarze KOF.

Przebieg wdrażania:

 • przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjną w lokalnych mediach;
 • w ramach Rozwoju Instytucjonalnego Partnerstwa odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego, zamówień publicznych oraz narzędzi efektywnej komunikacji w partnerstwie, audyt dotacyjny, strategie aplikacji dla partnerstw samorządowych KOF dla nowej perspektywy finansowej;
 • opracowano dokument strategiczny pn. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dokument sektorowo-wdrożeniowy pn. Sektorowy Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 • przygotowano diagnozę i delimitację KOF, przeprowadzono wywiady indywidualne, badania ankietowe, warsztaty z Partnerami Projektu, wykorzystano różne narzędzia z zakresu konsultacji społecznych w formie internetowej i spotkań otwartych;
 • opracowane zostały dokumentacje technicznne dla projektów priorytetowych wynikających z Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 • partnerzy spotykają się regularnie w celu monitorowania stanu realizacji projektu, procedury przetargowej i zagospodarowania ewentualnych nadwyżek finansowych;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2016 roku. 

 

Projekt pn.: Razem Blisko Krakowa, zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.02.2014

Wartość projektu: 2 632 300 zł

Lider projektu: Gmina Skawina

Partnerzy: Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne a także Powiat Krakowski oraz  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Galicyjska Izba Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza i Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Strona projektu: www.razembliskokrakowa.pl  

Cel projektu: budowanie mechanizmów współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów występujących na obszarze funkcjonalnym „Blisko Krakowa”.

Opis projektu:  ramach projektu opracowana zostanie Zintegrowana Strategia Rozwoju dla całego obszaru funkcjonalnego oraz strategie sektorowe (Aktywizacji i Partycypacji, Edukacji i Rynku Pracy, Rozwoju Oferty Czasu Wolnego) wraz z dokumentacją projektowo - techniczną.

Przebieg wdrażania:

 • w czerwcu 2014 odbyła konferencja inaugurująca realizację projektu w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządnych, uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Zorganizowano również konferencję po zakończeniu prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju. Prowadzone działania promocyjne przyczyniają się do stosunkowo wysokiego zainteresowania realizacją Projektu wśród społeczności obszaru funkcjonalnego;
 • opracowano następując dokumenty strategiczne: Zintegrowaną Strategie Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”, Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji Społecznej, Zintegrowaną Strategię Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy, Zintegrowana Strategię Rozwoju Oferty Czasu Wolnego. W pracę tę zaangażowanych jest blisko 100 reprezentantów lokalnej społeczności, w tym przedstawiciele: NGO, przedsiębiorców, administracji, edukacji oraz wyższych uczelni. W trakcie prac na strategią przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców obszaru, w celu poznania opinii na temat warunków życia oraz oczekiwanych kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego;          
 • opracowywano dokumentacje wdrożeniowe dla większości ww. strategii sektorowych;
 • przeprowadzono  procedury  przetargowe oraz  wybrano wykonawców dokumentacji technicznych i koncepcyjnych dla zadań inwestycyjnych, których konieczność realizacji wynika z opracowanych w ramach projektu dokumentów strategicznych;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2016 roku. 

 

Projekt pn.: INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.01.2014

Wartość projektu: 2 158 450 zł

Lider projektu:  Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot

Partnerzy: Allcon Investment sp. z o.o., Fido Intelligence sp. z o.o., Flextronics sp z o.o., Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdański Klub Biznesu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Grupa Kapitałowa LOTOS, InnoBaltica sp. z o.o., Instytut Kultury Miejskiej, Interizon – Pomorski Klaster ICT, Olivia Business Centre, Politechnika Gdańska, Port Lotniczy Gdańsk, Pracodawcy Pomorza, Stowarzyszenie Dobra Edukacja, Torus sp. z o.o., Uniwersytet Gdański, Wojewoda Pomorski, Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku S.A., Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Strona projektu: www.metropoliagdansk.pl

Cel projektu: zwiększenie spójności rozwoju społeczno-gospodarczego i podniesienie konkurencyjności obszaru metropolii dzięki partnerskiej współpracy, integracji i synergii.

Opis projektu: projekt jest odpowiedzią na rozwarstwienie społeczno-gospodarcze GOM i brak struktur koordynujących działania wzmacniające funkcje metropolitalne. W jego ramach zostanie opracowana m.in. Strategia Rozwoju Metropolii Gdańskiej 2030.

Przebieg wdrażania:

 • opracowano 10 diagnoz sektorowych i Strategię  Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2030;
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego OM zostanie opracowany graficznie i wydany w formie książkowej oraz przygotowane zostaną broszury informacyjne dla mieszkańców OM;
 • W 2014 i 2015 roku odbyły się Kongresy Smart Metropolia podczas których przedstawiono podsumowanie opracowanych diagnoz i prezentacje ww. strategii 2030;
 • przeprowadzono warsztaty konsultacyjne dla Partnerów, spotkania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz konsultacje internetowe projektów diagnoz i Strategii. Organizowane spotkania warsztatowe, konsultacje społeczne i szkolenia przyczyniają się do zwiększenia efektywności współpracy między Partnerami w rozwiązywaniu istotnych dla obszaru problemów;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w lipcu 2016 roku. 

 

Projekt pn.: Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 17.02.2014

Wartość projektu: 2 693 000 złLider projektu:  Gmina Miasta Toruń

Partnerzy: Miasto Bydgoszcz, Powiat Toruński, Powiat Bydgoski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy.

Strona projektu: www.torun.pl  

Cel projektu: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego (obejmującego Bydgoszcz i Toruń oraz Powiaty ziemskie: Bydgoski i Toruński) poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w celu podejmowania wspólnych decyzji  w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych.

Opis projektu: projekt polega na opracowaniu „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące obszar funkcjonalny oraz dokumentacji technicznych dla inwestycji wynikających ze studium.

Przebieg wdrażania:

 • wdrażany jest  Plan rozwoju instytucjonalnego; zorganizowane zostaną warsztaty partnerskie z zakresu komunikacji i współpracy;        
 • opracowany został projekt „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia”, który jest konsultowany ze społeczeństwem;        
 • w 2016 roku rozpoczną się prace nad sporządzeniem dokumentacji przetargowej na opracowanie zadań wynikających ze studium;        
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w kwietniu 2017 roku. 

 

Projekt pn.: Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 12.02.2014

Wartość projektu: 1 788 400 zł

Lider projektu:  Gmina Czerwieńsk

Partnerzy: Gmina Sulechów, Gmina Dąbie, LFC sp. z o.o., Stowarzyszenie Turystyczno Motorowodne „Odra Czerwieńsk”, Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek.

Strona projektu: www.eog.czerwiensk.pl  

Cel projektu: wypracowanie modelu działania Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich, które pozwoli wdrożyć przedsięwzięcia  przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego zdefiniowanego obszaru funkcjonalnego oraz wzmocnienia lokalnych więzi społecznych.

Opis projektu: projekt realizowany jest przez wspólne działania polegające na przygotowaniu dokumentów strategicznych i planistycznych, które będą stanowiły podwaliny pod przyszłe zamierzenia inwestycyjne realizowane przez Partnerstwo. Główną przyczyną, która zdecydowała o konieczności przygotowania wspólnego projektu, jest przede wszystkim koniczność zagospodarowania terenów znajdujących się w dorzeczu Odry i wykorzystanie potencjału gospodarczo – turystycznego Gmin Nadodrzańskich.

Przebieg wdrażania:

 • opracowano Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich oraz gminną  ewidencję zabytków wspólną dla całego obszaru funkcjonalnego wraz z waloryzacją kulturową poszerzoną o propozycje turystycznego wykorzystania obiektów kulturowych;
 • partnerstwo osiągnęło cele złożone w planie rozwoju instytucjonalnego partnerstwa tj.  podniesienie kompetencji i umiejętności poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wdrożenie modelów postępowania i podejmowania decyzji w partnerstwie;
 • w ramach informacji i promocji projektu Beneficjent zaplanował i realizuje szeroką kampanię informacyjno-promocyjną, której celem jest poinformowanie społeczeństwa o realizacji projektu;
 • opracowywane jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym;
 • ekofizjografia dla obszaru funkcjonalnego objętego Partnerstwem gmin Nadodrzańskich oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w kwietniu 2016 roku. 

 

Projekt pn.: Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.01.2014

Wartość projektu: 2 643 240 zł

Lider projektu: Gmina Piaski

Partnerzy: Gmina Wólka, Gmina Spiczyn, Gmina Łęczna, Gmina Ludwin, Gmina Milejów, Gmina Mełgiew, Gmina Krasnystaw, Miasto Krasnystaw, Gmina Gorzków, Gmina Rybczewice

Strona projektu: www.ofszlaksobieskiego.pl  

Cel projektu: poprawa spójności obszaru funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez wspieranie rozwiązań funkcjonalnych w zakresie: turystyki, przetwórstwa
i energetyki.

Opis projektu: w ramach projektu opracowana zostanie Zintegrowana Strategia Rozwoju OF Szlaku JIIIS w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej, plany operacyjne w 3 kluczowych dziedzinach OF Szlaku JIIIS (turystyka, przetwórstwo, energetyka) oraz dokumentacje na inwestycje kluczowe Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego.

Przebieg wdrażania:

 • opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju OF Szlaku JIIIS w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej oraz trzy plany operacyjne w kluczowych dziedzinach OF Szlaku JIIIS (turystyka, przetwórstwo, energetyka);
 • realizacja projektu pozwoliła przetestować 4 techniki partycypacyjne: plannig for real, planowanie partycypacyjne, planowanie przyszłościowe, charette. Dzięki konsultacjom społecznym mieszkańcy zyskali  możliwość wyrażenia swoich pomysłów, obaw i idei;
 • utworzono  Stowarzyszenie narzecz wspierania spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego;
 • w listopadzie 2014r. odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, NGO, uczelni wyższych, Związku Miast Polskich;
 • trwają prace nad opracowaniem dokumentacji na inwestycje kluczowe w gminach;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest we wrześniu 2016 roku.

 

Projekt pn.: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.01.2014

Wartość projektu: 1 907 609 zł

Lider projektu:  Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Partnerzy: projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, gminami: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, Czempiń, Rogoźno, Środa Wielkopolska, Wągrowiec, miastem Wągrowiec, Powiatem Poznańskim, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Przewozami Regionalnymi sp. z o.o, Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu, Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem My – Poznaniacy.

Strona projektu: www.aglomeracja.poznan.pl  

Cel projektu: zwiększenie zdolności partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć związanych z budową PKM w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu: w ramach projektu opracowana zostanie Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego, Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych, inwentaryzacji obiektów stacyjnych i opracowaniem koncepcji ich rewitalizacji.

Przebieg wdrażania:

 • konferencja otwierająca projekt odbyła się 23 kwietnia 2014 roku i zgromadziła przedstawicieli partnerów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, urbanistów, studentów, a także przedstawicieli innych metropolii oraz beneficjentów projektu;
 • opracowana została „Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego”;
 • opracowana została „Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej”;
 • rozpoczęto opracowywanie „Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  wraz z koncepcją modernizacji układów drogowych na wskazanych obszarach wokół stacji i przystanków PKM”;
 • intensywna współpraca partnerów projektu oprócz posiedzeń Komitetu Sterującego i Rady Projektu ma miejsce także podczas prac nad innymi projektami oraz w trakcie posiedzeń Rady Metropolii i grup roboczych przy opracowywaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która przewiduje realizację zadań Master Planu;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w październiku 2016 roku.

 

Projekt pn.: Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.01.2014

Wartość projektu: 2 000 000 zł

Lider projektu: Gmina Miejska Turek

Partnerzy: Powiat Turecki, Gmina Brudzew, Miasto i Gmina Dobra, Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów, Gmina Przykona, Gmina i Miasto Tuliszków, Gmina Turek, Gmina Władysławów, Turecka Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju.

Strona projektu: www.partnerstwolokalne.turek.pl  

Cel projektu: zacieśnienie dotychczasowej współpracy w celu zapewnienia zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem ekonomicznym obszaru, co powinno doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej na terenie powiatu tureckiego.

Opis projektu: w ramach projektu nastąpi przygotowanie wspólnych dokumentów strategicznych i sektorowych (zintegrowanej strategii rozwoju gospodarczego, koncepcji zagospodarowania przestrzennego, studium komunikacyjnego, strategii marki i produktu turystycznego, planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa, dokumentacji związanej z powołaniem funduszu poręczeń kredytowych oraz funduszu pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych) oraz dokumentów planistycznych i technicznych. Powyższe dokumenty wskażą kierunki działań, aby doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej na terenie obszaru funkcjonalnego oraz zyskać dokumenty, które będą podstawą do wnioskowania o środki na realizację przedsięwzięć rozwojowych.

Przebieg wdrażania:

 • w kwietniu 2014r. zorganizowano konferencję inaugurującą projekt, na której przedstawione zostały założenia i cele projektu; przez cały okres realizacji projektu prowadzone są różnorodne działania promocyjne poprzez które Beneficjent systematycznie informuje społeczeństwo o realizacji projektu;
 • opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego poprzedziły szerokie konsultacje społeczne, dzięki którym, po pierwsze – ogół społeczeństwa został poinformowany o korzyściach płynących ze współpracy przy planowaniu przyszłości dla danego obszaru, a po drugie – dzięki cennym uwagom osób zainteresowanych rozwojem regionu, dokument ten zyskał merytorycznie na wartości;
 • opracowano Plan Rozwoju Instytucjonalnego Partnerstwa;
 • opracowano dokument pn. „Strategia marki i produktu turystycznego dla obszaru powiatu tureckiego”;
 • opracowano dokumentację związaną z powołaniem Funduszu poręczeń kredytowych oraz Funduszu Pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych;
 • opracowano Studium transportowe dla obszaru powiatu tureckiego;
 • w trakcie opracowania jest Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego;
 • w trakcie opracowania jest szereg opracowań dokumentacji technicznej i  koncepcyjnej, najbardziej istotnej z punktu widzenia rozwiązania zidentyfikowanych wspólnych problemów;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2016 roku.

 

Projekt pn.: Partnerstwo Nyskie 2020

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.02.2014

Wartość projektu: 2 669 830 zł

Lider projektu: Gmina Nysa

Partnerzy: Powiaty: Głubczycki, Nyski, Prudnicki i Gminy: Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Lubrza, Łambinowice, Skoroszyce.

Strona projektu: www.partnerstwo-nyskie2020.pl  

Cel projektu: wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego, wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego, wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego, propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.

Opis projektu: w ramach projektu opracowane zostaną dokumenty strategiczne dla Partnerstwa Nyskiego 2020 tj. ogólna strategia rozwoju OF i strategie sektorowe w zakresie transportu, rynku pracy i rozwoju społecznego.

Przebieg wdrażania:

 • w dniu 21 października 2014r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt, której celem było poinformowanie mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego o rozpoczęciu realizacji projektu oraz zaproszenie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rozpoczynającym się procesie konsultacji społecznych poszczególnych dokumentów strategicznych;
 • w IV kwartale 2014r. i w I kwartale 2015r. prowadzono konsultacje społeczne. Etap diagnostyczny które miał na celudotarcie do jak największej liczby mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego. Uzyskane w wyniku konsultacji informacje stanowić będą punkt wyjścia do prac nad strategiami;
 • opracowano ostateczne wersje projektu Strategii Rozwoju OF PN 2020, Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020, Strategii Rynku Pracy OF PN2020 i Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020; projekty Strategii zostały poddane pod konsultacje społeczne przez wszystkich partnerów;
 • rozpoczęto prace nad opracowaniem Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w kwietniu 2016 roku.

 

Projekt pn.: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.01.2014

Wartość projektu: 2 654 120 zł

Lider projektu: Miasto Leszno

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Gmina Krzemieniewo, Gmina Lipno, Gmina Osieczna, Gmina Rydzyna, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo, Gmina Włoszakowice, Gmina Przemęt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Leszczyńskie Centrum Biznesu, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Organizacja Turystyczna Leszno – Region. 

Strona projektu: www.ofal.leszno.pl  

Cel projektu: poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej poprzez zapewnienie zdolności  Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem gospodarczym obszaru funkcjonalnego.

Opis projektu: głównym elementem projektu jest przygotowanie wspólnych dokumentów strategicznych i sektorowych (Strategia Rozwoju Społ.-Gosp., Studium rozwoju zrównoważonego transportu, Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów, Strategia rewitalizacji) oraz dokumentów planistycznych i technicznych.

Przebieg wdrażania:

 • w kwietniu 2014r, przy udziale przedstawicieli samorządów tworzących Aglomerację Leszczyńską, osób zaangażowanych we współpracę międzysamorządową, przedstawicieli środowisk zainteresowanych tematem i mieszkańców, odbyła się konferencja inaugurująca projekt;
 • opracowano System Identyfikacji Wizualnej dla Aglomeracji Leszczyńskiej; 
 • przeprowadzono dwa cykle szkoleń, których celem było zdobycie wiedzy pozwalające na lepszą współpracę wewnątrz grupy oraz efektywne zarządzanie projektem;
 • opracowana została Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego OFAL;
 • powstały trzy dokumenty sektorowe  tj. Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej, Strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej oraz Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej;
 • proces konsultacji  społecznych prowadzony był na kolejnych etapach opracowywania strategii i dokumentów sektorowych, przy użyciu różnorodnych narzędzi- ankietyzacja społeczności lokalnych. wywiadów z opiniotwórczymi przedstawicielami społeczności lokalnych, warsztatów planowania strategicznego dla Rady Partnerstwa oraz dla zespołów roboczych, konsultacje projektu dokumentu online oraz na otwartym spotkaniu  dla mieszkańców;
 • rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dla najważniejszych inwestycji wynikających ze strategii,
 • w marcu 2015r. zorganizowano konferencję, na której odbyła się prezentacja opracowanych dokumentów strategicznych;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w październiku 2016 roku.

 

Projekt pn.: Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.02.2014

Wartość projektu: 2 543 980 zł

Lider projektu:  Gmina Olkusz

Partnerzy: Miasto Bukowo, Gmina Klucze, Gmina Bolesław, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”.

Strona projektu: www.olkuszwoda.pl  

Cel projektu: rozwiązanie kluczowych problemów związanych z likwidacją  górnictwa rud cynku  i ołowiu w rejonie olkuskim -  zaopatrzenia w wodę pitną oraz wystąpienia ewentualnych podtopień na terenie gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław oraz Miasta Bukowno.

Opis projektu: opracowana zostanie analiza społecznych skutków restrukturyzacji ZGH „Bolesław’ wraz określeniem katalogów środków zaradczych oraz Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni. 

Przebieg wdrażania:

 • opracowano Analizę społecznych skutków restrukturyzacji Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław”wraz z określeniem katalogów środków zaradczych oraz przeprowadzono konsultacje społeczne dokumentu;        
 • opracowano Strategię rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określa plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni;        
 • trwa kampania informacyjno – promocyjna projektu; odbyła się konferencja otwierająca projekt;        
 • trwa wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;        
 • sukcesem w realizacji przedsięwzięcia jest pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami, oraz rozszerzenie partnerstwa;        
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w listopadzie 2016 roku.

 

Projekt pn.: NORDA – Północny Biegun Wzrostu

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 05.02.2014

Wartość projektu: 2 587 060 zł

Lider projektu:  Gmina Miasta Gdyni

Partnerzy: Gmina Cewice, Gmina Choczewo, Gmina Miasta Helu, Gmina Miasta Jastarni, Gmina Kosakowo, Gmina Krokowa, Gmina Liniewo, Gmina Luzino, Gmina Miasta Lęborka, Powiat Lęborski, Gmina Miasta Łeby, Gmina Łęczyce, Gmina Miasta Pucka, Gmina Puck, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Rumi, Gmina Szemud, Gmina  Miasta Wejherowa, Gmina Wejherowo, Gmina Miasta Władysławowa, Akademia Morska w Gdyni, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Gmina Gniewino (w charakterze obserwatora).

Strona projektu: www.projekt.nordaforum.pl  

Cel projektu: wypracowanie mechanizmu efektywnej współpracy pomiędzy Partnerami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami przedsiębiorców w celu podejmowania dalszych wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru i rozwiązywania istotnych problemów, dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej  subregionalnej i lokalnej.

Opis projektu: w ramach projektu Partnerzy współdziałają na rzecz zintegrowanego planowania strategicznego, gospodarczego i przestrzennego poprzez opracowanie dokumentów strategicznych, operacyjnych dla wyznaczonych dwóch obszarów funkcjonalnych i analitycznych dla zdiagnozowanych obszarów problemowych, łącznie z transferem wiedzy i budową sieci kooperacji, co stanowić będzie podbudowę dla działań podmiotów publicznych, biznesu, instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców, a także pod długofalową współpracę partnerów w zakresie zintegrowanego zarządzania obszarami funkcjonalnymi i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Przebieg wdrażania:

 • w 2015r. zakończono opracowanie projektów sześciu programów operacyjnych dla dwóch obszarów funkcjonalnych: Nadmorski Obszar Usługowy NORDA i Dolina Logistyczna, przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych, które następnie zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący Realizację Projektu;
 • podjęto również działania w zakresie realizacji części przedsięwzięć priorytetowych opisanych w dokumentach operacyjnych, dotyczących przygotowania dokumentacji dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych, opracowania strategii marki i planu komunikacji marketingowej oraz programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy;
 • przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego, stymulowania rozwoju gospodarczego i turystyki dla przedstawicieli Partnerów w Projekcie oraz zorganizowano szkolenia z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne oraz wdrażania i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w których uczestniczyli pracownicy jst - przedstawiciele Partnerów realizujących Projekt;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w kwietniu 2017 roku.

 

Projekt pn.: Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.01.2014

Wartość projektu: 2 692 996 zł

Lider projektu:  Gmina Miejska Kościerzyna

Partnerzy: Powiat Kościerski, Gmina Kościerzyna, Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Stara Kiszewa, Gmina Lipusz, Gmina Liniewo, Gmina Nowa Karczma, Kaszubski Instytut Rozwoju, Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna, Pracodawcy Pomorza Oddział Gdańsk, Pracodawcy Pomorza Oddział Kościerzyna, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.  

Strona projektu: www.koscierzyna.gda.pl  

Cel projektu: ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarze funkcjonalnym w tym zwłaszcza na rynku pracy i poprawa dochodowości mieszkańców.

Opis projektu: projekt realizowany jest w Partnerstwie wszystkich samorządów powiatu kościerskiego. Partnerstwo zdiagnozowało wspólny priorytetowy obszar problemowy: przedsiębiorczość w powiązaniu z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem OZE.
W celu rozwiązania priorytetowego problemu zaprojektowano działania obejmujące opracowanie niezbędnej dokumentacji strategicznej i operacyjnej, studiów wykonalności, dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla docelowo planowanych do utworzenia Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej połączonych systemem komunikacji
i wspartych dostosowaną do rynku pracy edukacją ponadgimnazjalną.

Przebieg wdrażania:

 • w sierpniu 2014r. odbyła się konferencja inaugurująca z udziałem przedstawicieli samorządu powiatu kościerskiego, organizacji społecznych oraz lokalnej społeczności powiatu. Konferencja połączona była z prezentacją i dyskusją nad kierunkami rozwoju Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego; opracowano dokumenty strategiczne i sektorowe: Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025, Studium Dostępności Komunikacyjnej OF; Program Sektorowy Rozwoju Rynku Pracy, Edukacji Aktywizacji Społecznej; Analizę możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem Gminy Miejskiej Kościerzyna; Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji, Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej, Program Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej, Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa, Plan komunikacji  i konsultacji społecznych;        
 • przeprowadzono postepowania przetargowe i wyłoniono wykonawców dokumentacji technicznej dla zadań wynikających z dokumentów strategicznych;        
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2016 roku.

 

Projekt pn.: Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.02.2014

Wartość projektu: 2 638 590 zł

Lider projektu: Gmina Miejska Ostróda

Partnerzy: Gmina Miejska  Iława; Gmina Ostróda, Gmina Iława, Gmina Morąg, Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki; Partnerzy Wspierający: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Elblągu; Iławska Izba Gospodarcza, Cech Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Ostródzie, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, Związek Stowarzyszeń ”Kraina Drwęcy i Pasłęki".

Strona projektu: www.ilawa.pl  

Cel projektu: gminy należące do proponowanego obszaru funkcjonalnego, dostrzegając jego problemy (wysoki poziom bezrobocia, ujemne saldo migracji, odpływ wysoko wykształconej kadry oraz marginalizacja gospodarcza regionu) pragną podjąć wspólne i skoncentrowane działania zmierzające do ich wyeliminowania oraz zminimalizowania ich niekorzystnych efektów.

Opis projektu: w ramach projektu opracowana zostanie strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego, która będzie odpowiedzią na istniejące problemy oraz  fundamentem do dalszych prac zmierzających do uatrakcyjnienia regionu dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów.

Przebieg wdrażania:

 • wykonano analizę sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru funkcjonalnego;przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach partnerskich poprzedzoną kompleksową kampanią informacyjną dotyczącą konsultacji społecznych;
 • wykonano również szereg działań informacyjnych dotyczących projektu obejmujące konferencję otwierającą projekt, ogłoszenia w mediach o zasięgu lokalnym;
 • opracowano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru funkcjonalnego;
 • opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Ostródzko Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015 – 2025;
 • planowane jest dalsze prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych oraz opracowanie dokumentacji wykonawczych przewidzianych w projekcie;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2016 roku.

 

 

Projekt pn.: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19.03.2015

Wartość projektu: 2 485 383 zł

Lider projektu: Gmina Brwinów

Partnerzy: Miasto Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Powiat Pruszkowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie, Centrum Doradztwa Rolniczego, Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna oraz Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej,  powiatowy SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim, powiatowy SPZZOZ w Pruszkowie, wojewódzki Szpital Kolejowy w Pruszkowie, KPP w Pruszkowie, KP PSP w Grodzisku Mazowieckim, KP PSP w Pruszkowie, SM w Brwinowie, SM w Milanówku, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE", Muzeum w Stawisku oraz 3 gminne ośrodki kultury i 3 gminne biblioteki, 3 ośrodki pomocy społecznej, organizator publicznego kolejowego transportu pasażerskiego WKD Sp. z o.o., 2 parafie oraz 20 organizacji pozarządowych. 

Strona projektu: http://www.trojmiasto-ogrodow.eu/index.php?lang=pl 

Cel projektu: podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa mechanizmów Partnerstwa w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza obszar pojedynczej gminy. 

Opis projektu: projekt zakłada opracowanie dokumentów strategicznych określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokumentacji projektowej najbardziej kluczowych kwestii dot. rozwiązania problemów wodno-melioracyjnych (w tym inwentaryzacji urządzeń wodnych i kompleksowego uregulowania gospodarki wodnej), na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych (w tym na terenie stref inwestycyjno-mieszkaniowych oraz sieci ścieżek rowerowych), rewitalizacji kluczowych terenów zielonych oraz rozwiązania kluczowych problemów i usług społecznych (w tym cmentarza, przedszkola, szkoły, stref rekreacji i innych) oraz docelowo wzmocnienie instytucjonalne Partnerstwa, w tym poprzez udział licznych partnerów społecznych.  

Przebieg wdrażania:

 • w kwietniu 2015 r. odbyła się konferencja inaugurująca z udziałem przedstawicieli gmin, osób reprezentujących społecznych partnerów Projektu oraz przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych;
 • wypracowany został dokument strategiczny – „Wspólne Ramy Strategiczne Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” ;
 • opracowano  Koncepcję programowo - przestrzenną całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów;
 • opracowano strategię rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów;
 • przygotowano Plan marketingu społecznego adresowany do mieszkańców PTO;
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2016 roku.

 

 

Projekt pn.: J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jst 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 29.06.2015

Wartość projektu: 1 705 163 zł

Lider projektu: Powiat Mikołowski

Partnerzy: Miasto Mikołów, Miasto Łaziska Górne, Miasto Orzesze, Gmina Wyry, Gmina Ornontowice 

Strona projektu: http://jst.mikolowski.pl/ 

Cel projektu: zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie mikołowskim. 

Opis projektu: wspólna praca Partnerów oraz wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz gospodarczych, a także przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym liderów lokalnych na rzecz  sformułowania dokumentów strategiczno – operacyjnych oraz opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla kluczowych inwestycji w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego. 

Przebieg wdrażania:

 • we wrześniu 2015 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt;
 • rozpoczęto prace związane z przygotowaniem Zintegrowanej strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego oraz dziewięciu podstrategii wraz z planami operacyjnymi;
 • planowane jest opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla kluczowej inwestycji (wynikającej z dokumentów strategicznych) w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego; 
 • zakończenie realizacji projektu planowane jest w sierpniu 2016 roku.