Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kontakt

Szczegółowe pytania dotyczące funduszy norweskich i funduszy EOG prosimy kierować do odpowiednich instytucji zarządzających poszczególnymi tematami.

Nabory w ramach II edycji funduszy norweskich i EOG zostały zakończone.

III edycja

Wstępnie planuje się, że pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021 mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r.Punkt Informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. funduszy norweskich i EOG

Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Departament Programów Pomocowych
tel. 22 273 78 44, 22 273 78 33
Sekretariat Departamentu:
Tel.: 22 273 78 00
Faks: 22 273 89 13
E-mail: eog@mr.gov.pl

Fundusze na ochronę środowiska

Operator:  Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Nazwa programu: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Nazwa programu: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Nazwa programu: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Ministerstwo Środowiska

Tel.: 22 57 92 845 i 22 57 92 213
E-mail: mfeog@mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

E-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

Program Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Izabela Puczyłowska 
Tel.: 22 45 95 816 

Program Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Bartosz Berft 
Tel.: 22 45 95 810 

Program Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Anita Kurek
Tel.: 22 45 95 853

Fundusze na ochronę zdrowia

Operator: Ministerstwo Zdrowia

Nazwa programu: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Nazwa programu: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Informacje są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 pod numerem telefonu: (22) 53 00 166.

Zapytania można również kierować mailowo na adres eog@mz.gov.pl oraz faksem pod numerem: (22) 53 00 350.

Fundusze na kulturę

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Nazwa programu: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

Program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Jacek Mikuszewski
Tel.: 22 42 10 466
E-mail: jmikuszewski@mkidn.gov.pl

Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej

Małgorzata Bacińska
Tel.: 22 42 10 538
E-mail: mbacinska@mkidn.gov.pl

Fundusze na badania naukowe

Operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nazwa programu: Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Agnieszka Ratajczak
Tel.: 22 39 07 147
E-mail: agnieszka.ratajczak@ncbr.gov.pl

Anna Fastyn
Tel.:  22 39 07 324
E-mail: anna.fastyn@ncbr.gov.pl

Fundusze na edukację

Operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nazwa programu: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych
Wizyty Stydyjne

Magdalena Gessel
Tel.: 22 46 31 472
E-mail: magdalena.gessel@frse.org.pl

Współpraca Instytucjonalna
Wizyty Studyjne

Sylwia Iżyniec
Tel.: 22 46 31 473
E-mail: sylwia.izyniec@frse.org.pl

Rozwój Polskich Uczelni
Wizyty Studyjne

Agata Hernik-Ślusarczyk
Tel.: 22 46 31 475
E-mail: agata.slusarczyk@frse.org.pl

Anna Pavlovych
Tel.: 22 46 31 474
E-mail: anna.pavlovych@frse.org.pl


Fundusze na rozwój miast i regionów

Operator: Ministerstwo Rozwoju

Nazwa programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 

Dorota Witowska
Tel.: 22 273 77 92
E-mail: dorota.witowska@mr.gov.pl

Marcin Bogusz
Tel.: 22 273 77 91
E-mail: marcin.bogusz@mr.gov.pl

Fundusze na walkę z przemocą

Operator: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nazwa programu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

Marzena Bartosiewicz
Tel.: 22 66 11 492
E-mail: Marzena.bartosiewicz@mpips.gov.pl

Iwona Matysiak
Tel.: 22 66 11 492
E-mail: Iwona.matysiak@mpips.gov.pl

Fundusze na wsparcie obszaru Schengen

Operator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nazwa projektu: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Tel.: 22 60 142 48
E-mail: fundusze.kontakt@msw.gov.pl

Fundusze na wymiar sprawiedliwości

Operator: Ministerstwo Sprawiedliwości

Nazwa projektu: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości

Justyna Chrapkowska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Deregulacji
Tel.: 22 23 90 579
E-mail: chrapkowska@ms.gov.pl

Fundusze na więziennictwo

Operator: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Nazwa projektu: Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych

Beata Skolmowska, Beata Parashar
Tel.: 22 640 86 88, 22 640 85 96
E-mail: ze@sw.gov.pl

Fundusze na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

Operator: Innovation Norway (instytucja norweska)

Nazwa projektu: Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 

E-mail: decentwork@innovationnorway.no

Fundusze dla NGO

Operator: Fundacja im. Stefana Batorego 

Nazwa projektu: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Obywatele dla Demokracji 

Tel.: 22 536 02 00

Innowacje w zakresie zielonych technologii

Operator: Innovation Norway (instytucja norweska) 

Nazwa projektu: Innowacje w zakresie zielonych technologii 

Knut Ringstad
Programme Manager
Innovation Norway, Oslo
Tel.: +47 41658524

Ewa Kwast
Senior Adviser
Innovation Norway, Warszawa
Tel.:  +48 225810585
E-mail: poland@norwaygrants-greeninnovation.no

Zgłaszanie nieprawidłowości

Marcin Bogusz
Tel.: 22 273 77 91