Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak możesz skorzystać z Funduszy?

PROGRAM I KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY

 • Program Rozwój przedsiębiorczości i innowacje
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Program Rozwój Lokalny 
  Małe i średnie miasta zakwalifikowane przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą, pracownicy miejskiej administracji publicznej i podległych jednostek

 • Program Badania
  Uczelnie wyższe, instytuty badawcze, inne podmioty prowadzące badania i zatrudniające badaczy, przedsiębiorcy, naukowcy

 • Program Edukacja
  Polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach

 • Program Środowisko, energia i zmiany klimatu
  W zależności od naboru: m.in. jst i ich związki, parki narodowe, parki krajobrazowe, GDOŚ, RDOŚ, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne Wód Polskich, organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytuty badawcze, przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa energetyczne – producenci energii i ciepła, przedsiębiorstwa przemysłowe), spółki komunalne, zakłady komunalne, przedsiębiorcy (właściciele elektrowni wodnych)

 • Program Kultura
  Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym (projekty inwestycyjne) Publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe z sektora kultury, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii

  Działanie II Poprawa dostępu do kultury i sztuki (partnerskie projekty kulturalno - artystyczne)Publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe z sektora kultury, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i prywatne podmioty komercyjne sektora kultury i sektora kreatywnego.

 • Program Zdrowie
  Szpitale ponadregionalne, instytuty naukowe będące częścią systemu ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia

 • Program Sprawiedliwość
  Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, jst

 • Program Sprawy wewnętrzne
  Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe

Informacje na temat programów III edycji Funduszy norweskich i EOG:

 1. Rozwój przedsiębiorczości i innowacje,
 2. Rozwój lokalny,
 3. Badania,
 4. Edukacja,
 5. Środowisko, energia i zmiany klimatu,
 6. Kultura,
 7. Zdrowie,
 8. Sprawiedliwość,
 9. Sprawy wewnętrzne,
 10. Społeczeństwo obywatelskie,
 11. Dialog społeczny – godna praca.

Sprawdź, na co możesz otrzymać wsparcie:

Informacje o wsparciu dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Informacje o wsparciu dla organizacji pozarządowych

 

Informacje o wsparciu dla jednostek naukowych

 

Informacje o wsparciu dla przedsiębiorców

 

Informacje o wsparciu dla osób fizycznych

 

Informacje o wsparciu dla innych podmiotów